Kui keskkonnasäästlik materjal on puit?

Ajal, mil üldsuse teadlikkus erinevate toorainete säästlikkuse kohta on suurenemas, tajuvad nii väiksemad kui suuremad ettevõtted survet näidata, et nende tooted ja tootmisvõtted on nii keskkonnahoidlikud kui võimalik. Teisisõnu – ettevõtete vastutustundlik käitumine ei ole enam vabatahtlik valik, vaid hädavajalik.

Ehituses kasutatakse mitmesuguseid materjale, millest igaühel on omad eelised ja puudused, kuid mitte üheski neist ei ole mitmekülgsus, kättesaadavus ja keskkonnasäästlikkus ühendatud nii suurepärasel moel kui puidus. Allpool käsitleme mõningaid eeliseid, millega puit keskkonnahoidlikkuse valdkonnas silma paistab.

Puit on taastuv ja ringlusse võetav tooraine

Võrreldes konkureerivate ehitusmaterjalide, nagu metalli, plasti, kivi ja betooniga, on puidul kui looduslikku päritolu toorainel mitmesuguseid eeliseid, millest väärib esmajoones rõhutamist, et tegu on taastuva loodusvaraga – puiduvarusid saab taastada uute puude istutamise ja metsade säästva majandamisega. Thermory püüab metsade säästvat majandamist igati toetada ja selles valdkonnas tehtud jõupingutusi võib täheldada paljude puidutootjate seas. Puidu kui ehitusmaterjali kasutusea lõppedes saab seda uuesti kasutada, ringlusse võtta ja väärtust kahandavalt ümber töötada.

Puidu keskkonnamõju on väiksem kui muude ehitusmaterjalide korral

Puidu tootmisel tekkiv süsinikuheide on väiksem kui 100 kg süsihappegaasi 1000 kg toodangu kohta, samas kui näiteks telliste korral on sama näitaja üle 300 kg ja terase korral rohkem kui 2000 kg. Samuti kinnitavad rahvusvahelised uuringud ehitusmaterjalide olelustsükli kohta, et puidu tootmine tekitab vähem õhu- ja veereostust ning tahkeid jäätmeid ja et selle käigus kasutatakse vähem energiat ja ökoloogilisi ressursse. Puidu olelustsükli jooksul kasutatud energia ehk kogu tootmisprotsessis kasutatud energia hulk kokku on kolm korda väiksem kui terase, plasti ja betooni korral – viimaste kasutuselt kõrvaldamiseks nende kasuliku kasutusea lõpus tuleb teha ka rohkem tööd ja kasutada rohkem ressursse. Puidu kõrvalsaadustest, näiteks puukoorest ja laastudest, saab muu hulgas valmistada biokütust, mis aitab tasakaalustada tootmisprotsessi energiakulu.

Puit on biolagunev

Ehituses kasutatud puitu saab freesida ja kasutada muul eesmärgil ehitus- või remonditööde käigus. Isegi olelustsükli lõppu jõudnud puit ei nõua erikäitlemist, et selles sisalduvad toitained jõuaksid tagasi pinnasesse – sobilikes tingimustes laguneb see iseenesest ja sobib suurepäraselt kompostimiseks. Erinevalt puidust võib plasti lagunemine võtta kuni 1000 aastat ning terase ja betooni ringlusse võtmiseks ja väärtust kahandavaks ümbertöötamiseks kulub arvestatavas koguses energiat – siiski vähem, kui nende tootmiseks uuest toorainest.

Puud seovad ja puit talletab süsihappegaasi

Üks keskmine lehtpuu, näiteks lepp või mahagonipuu, seob aastas atmosfäärist umbes 22 kg CO2, aga ka muid heitgaase, näiteks lämmastikoksiide ja vääveldioksiidi. Kindlasti peaks meeles pidama, et kui elusast puust on kord saanud puit, mida kasutatakse ehitusmaterjalina, talletub süsinikdioksiid selles kasutusaja kestel, mis võib ulatuda paarist aastakümnest mõne aastasajani.

Puidu kasutamine lihtsustab keskkonnasertifikaatide taotlemist

Projektides, mille korral kehtivad ranged ja piiravad keskkonnanõuded, on puit ideaalne ehitusmaterjal ainuüksi tänu selles artiklis mainitud eelistele, millest võib olla abi lubade taotlemisel. Tänu puidu mitmekülgsusele ja keskkonnahoidlikkusele võib olla lihtsam saada kolmandate osapoolte väljastatavaid sertifikaate. Tunnustatud keskkonnastandardite järgimine võib parandada ehitusprojekti mainet üldsuse silmis ja vahel võib sellest isegi oleneda see, kas üldse jõutakse lepingu sõlmimiseni või mitte.

Üks põhjus, miks suhtume sedavõrd sügava lugupidamisega sellesse vastupidavasse ja elegantsesse looduslikku materjali, on see, et keskkonnahoidlikkuse ja säästvuse valdkonnas räägib kasu iseenda eest. Et Thermory erilaadse termotöötluse käigus ei kasutata kemikaale, on meie puit väga vastupidav, tagades tugevuse ja stabiilsuse, mis peab ajaproovile kindlalt vastu. Puit on esmaklassiline ehitusmaterjal ja selle mitmekülgsusele, kaunile välimusele ja suurepärastele isoleerivatele omadustele lisanduvad keskkonnaalased eelised vaid kinnitavad seda.