Thermory AS-i üldised müügitingimused

1. Kohaldamisala

Need üldised müügitingimused (edaspidi: tingimused) kohalduvad kõigile lepingutele, millega Thermory AS (edaspidi: müüja) müüb oma tooteid (edaspidi: tooted) mis tahes ostjale (edaspidi: ostja), ja seda olenemata müügilepingu (edaspidi: leping) sõlmimise viisist, ning need hõlmavad müüja kogu tootevalikut. Ostu sooritamise või toodete tellimisega antakse nõusolek täita neid tingimusi täielikult ja piiranguteta. Lisa- või muud sätted, sh ostja üldised äritingimused, kehtivad ainult siis, kui müüja ja ostja (edaspidi vastavalt: pooled või pool) on neis igal konkreetsel juhul eraldi kokku leppinud.

2. Tooted

2.1. Tooted

Toodete hulka kuuluvad a) termotöödeldud puittooted ja värvitud tooted, sh terrassi- ja välisvoodrilauad ning sõrestikumaterjal; b) saunalauad ja muud sisekasutuseks mõeldud lauad, liistud, ukse- ja aknaraamid; c) saunad, sh infrapuna- ja aurusaunad, traditsioonilised saunad, kümblusbasseinid ja saunatarvikud, sh alusmoodulid, saunauksed, valgustikatted, peatoed, erikujulised elemendid; ning d) kõik muud tooted, mida toodetakse ja müüakse ostjatele müüja poolt või tema nimel. Tooted on standardsed müügitooted (edaspidi: standardtooted) või toodetud spetsiaalselt konkreetse ostja jaoks, sh eritellimussaunad, eriprofiilid jne (edaspidi: eritellimustooted).

2.2. Tootekataloog

Nimekiri standardtoodetest, mida müüja toodab ja müüb, on olemas müüja veebisaidil, hinnakirjas või tootekataloogis (edaspidi: kataloog), mis edastatakse ostjale, kui ta selleks soovi avaldab. Müüjal on õigus teha igal ajal tootevalikus muudatusi oma äranägemise järgi. Kehtib vaid jõus olev toodete nimekiri ja tellimusi saab esitada ainult selle alusel.

2.3. Tootekomplektide kvaliteet ja terviklikkus

Müüja tagab, et toodete kvaliteet vastab müüja kvaliteedinormidele ja et tootekomplektide terviklikkus vastab kehtivatele toodete tehnilistele kirjeldustele. Müüja jätab endale õiguse teha muudatusi toodete tehnilistes kirjeldustes eeldusel, et need muudatused ei mõjuta toodete funktsionaalsust.

3. Tellimine

3.1. Standardtooted

Ostja saab tellida standardtooteid kirjalikult faksi või e-posti teel. Ostjal tuleb ära märkida, kuhu ja mis ajaks ta soovib kauba tarnimist.

3.2. Eritellimustooted

Eritellimustoodete ostmiseks küsib ostja müüjalt hinnapakkumuse. Müüja edastatud hinnapakkumus kehtib kolmkümmend (30) kalendripäeva, kui pakkumuses pole teisiti märgitud. Ostja nõustumist hinnapakkumusega peetakse kõnealuste eritellimustoodete tellimuseks.

3.3. Tellimuse kinnitamine

Leping toodete müügiks sõlmitakse, kui müüja kinnitab tellimuse. Müüja kinnitab tellimuse või keeldub seda tegemast seitsme (7) kalendripäeva jooksul. Tellimuse kinnituses esitab müüja kauba tarnetingimused. Kui tellimuse kinnitus sisaldab võrreldes tellimuse või hinnapakkumusega muudatusi või lisatingimusi, arvatakse müügileping täitmisele kuuluvaks, kui pärast tellimuse kinnituse saamist ei teata ostja viie (5) kalendripäeva jooksul, et ta ei ole nõus muudetud või täiendatud tingimustega, mida müüja pakub.

4. Hinnad ja maksmine

4.1. Hinnad

Standardtoodete hindade aluseks on hinnakiri, mis kehtib müügilepingu sõlmimise ajal. Hinnakirjad sõltuvad konkreetsest turust ning hinnad võivad erineda riikide, piirkondade või kliendirühmade arvestuses. Müüjal on õigus teha igal ajal hindades muudatusi oma äranägemise järgi. Kui ostjale on varem edastatud hinnakiri, on müüja kohustus teavitada ostjat hindade muutmisest vähemalt üks (1) kuu ette. Eritellimustoodete hinnad on toodud müüja esitatud hinnapakkumuses. Kui hinnakirjas või -pakkumuses pole teisiti märgitud, sisaldavad hinnad pakendamist, aga mitte vedu, veetava kauba kindlustust, käibe- või tollimaksu ega muid tollivormistusega seotud kulusid.

4.2. Maksetingimused

Toodete eest tasutakse kas ettemaksega või kokkulepitud tähtajaks. Eritellimustoodete korral, mille hind on kõrgem kui 10 000 € (kümme tuhat eurot), tuleb ostjal maksta ette 50% hinnast enne, kui hakatakse tooteid valmistama. Ülejäänud osa hinnast tasutakse toodete valmimisel, kuid enne nende vedamiseks pealelaadimist, kui just pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Maksed tehakse pangaülekandega müüja näidatud pangakontole. Ostja katab maksete tegemisega seotud kulud. Makset peetakse sooritatuks, kui summa laekub müüja pangakontole.

4.3. Hilinenud maksed

Kui ostja ei tee makset õigeks ajaks, on müüjal õigus nõuda hilinenud makse eest intressi määraga 0,1% hilinenud maksest iga hilinetud päeva eest. Kui ostja ei tee ettemakset õigeks ajaks ja ületab maksetähtaega rohkem kui seitse (7) päeva, on müüjal õigus see tellimus ootele panna või tühistada.

4.4. Ühepoolsed mahaarvamised

Ostjal ei ole õigust ilma müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta teha arvel toodud summast ühepoolselt mahaarvamisi ega arvata müüja nõuetest maha oma väidetavaid nõudeid.

5. Tarnimine

5.1. Tarnetingimused

Kui hinnakirjas või -pakkumuses või tellimuse kinnituses pole teisiti märgitud või kui pooled pole kirjalikult või kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis teisiti kokku leppinud, tarnitakse tooted kooskõlas FCA-tingimustega Reola või Loo tehasesse Eestis või Teuva tehasesse Soomes (Incoterms 2020).

5.2. Tarnaeg

Toodete tavapärased tarneajad on toodud hinnakirjas või -pakkumuses. Konkreetse tellimuse tarneaja esitab müüja tellimuse kinnituses. Tarneaeg algab päevast, kui müüja kinnitab ostja tellimuse, kuid mitte enne, kui müüjale laekub nõutav makse. Eritellimustoodete tarneaeg ei alga enne, kui kõik toodete valmistamise või tellimuse töötlemisega seotud tehnilised probleemid on poolte vahel lahendatud. Tarneaega pikendatakse vajaliku ajavahemiku võrra, kui muudatused, mida ostja on teinud asjakohases teabes või asjakohastes dokumentides, põhjustavad viivitusi toodete valmistamises.

5.3. Tarnetähtaeg

Kui pooled on kokku leppinud, et tarne korraldab müüja, annab viimane ostjale täpsest tarnetähtajast piisavalt vara ette teada.

5.4. Tarne vastu võtmata jätmine

Ostja peab võtma tarnitava kauba vastu kooskõlas nende tingimustega määratud ajal ja kohas. Kui ostja jätab kauba vastu võtmata või hilineb sellega, on müüjal õigus nõuda leppetrahvi määraga 0,1% kõnealuse kauba hinnast iga päeva eest. Samuti peab ostja hüvitama kulud ja kahju, mida on müüjale tekitatud tarne vastu võtmata jätmisega, sh kauba ladustamise kulud.

6. Omandiõiguse säilitamine

Kuniks müüjale pole laekunud täielikku müügihinda, säilitab müüja kauba üle omandiõiguse. Selle aja jooksul võib ostja kaupa edasi müüa ainult müüja esindajana ja ainult tavapärase äritegevuse käigus heausksele ostjale.

7. Ülevaatus ja teavitamine

7.1. Ülevaatus

Pärast toodete tarnimist peab ostja viivitamata kauba üle vaatama või korraldama selle kohese ülevaatuse. Ülevaatuse käigus tuleb kontrollida toodete kogust ja kvaliteeti ning seda, kas tooted vastavad kaasasolevatele dokumentidele. Samuti peab ostja kontrollima, kas toodetel on väliseid, sh pakendi kahjustusi.

7.2. Mittevastavustest teavitamine ja defektse materjali kasutamise tagajärjed

Kui tarnitud toodete nimetused, kogus või kvaliteet ei vasta tellimuse kinnituses toodule või kui tooted või nende pakend on kahjustatud, teavitab ostja sellest müüjat viivitamata, kuid vähemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates päevast, kui mittevastavus avastati või oleks pidanud avastatama. Ostja peab esitama mittevastavuse kirjelduse ja kui võimalik, ka fotod või muu tõendusmaterjali.

Potentsiaalselt defektsed tooted tuleb Müüja poolseks ülevaatuseks kohe kõrvale panna ja tagada nende säilimine. Reklamatsiooni esitamise õigus ei laiene juba paigaldatud, ümbertöödeldud või ostja poolt viimistletud toodetele, samuti toodetele millega on halvasti ümber käidud või mis on määrdunud.

7.3. Ülevaatuse tegemata jätmise ja mittevastavusest teavitamata jätmise tagajärjed

Ostja kaotab õiguse, mis tuleneb probleemidest toodete koguse või kvaliteediga, kui ta ei ole teinud õigeaegset ülevaatust ja kui mittevastavus oleks olnud märgatav piisavalt põhjaliku ülevaatuse käigus või kui ostja ei teavita müüjat mittevastavusest ettenähtud aja jooksul.

8. Kaebuste lahendamine

8.1. Ostja kaebused

Kõik ostja kaebused, mis on seotud toodete kvaliteediga, lahendatakse kooskõlas müüja tavapärase tegevuskorraga, mis on toodud järgnevas dokumendis: Thermory ASi garantiitingimused ja kaebuste lahendamine kord. Lisateabe saamiseks võtke ühendust müüjaga.

8.2. Allostjate kaebused

Kõigi kaebustega, mille on ostjale toodete kohta esitanud isikud, kellele ta on tooteid edasi müünud, tegeleb ostja ja lahendab need. Kui kaebus on seotud tootmisveaga, mille eest vastutab müüja, teavitab ostja müüjat sellisest kaebusest seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates kaebuse saamisest. Sellised kaebused lahendatakse poolte eraldi kokkuleppe alusel kooskõlas müüja tavapärase kaebuste lahendamise korraga. Müüja ei hüvita ostjale ega allostjale lisakulusid (sh veokulud), kui enne selliste kulude kandmist polnud pooled teisiti kokku leppinud.

9. Garantii

Müüja tagab toodetele garantii tavapäraste garantiitingimuste kohaselt. Garantiitingimused võivad erineda olenevalt toote liigist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust müüjaga.

10. Konfidentsiaalsus

Pooled ei avalikusta ilma üksteise eelneva kirjaliku nõusolekuta mingisugust teavet, mida on saadud teiselt poolelt seoses toodete müügi ja ostuga, kui seda ei nõua seadused ega õiguslik kord, või teevad seda ainult juhul, kui teavet saanud pool suudab tõestada, et see teave oli juba varem tema käsutuses. Iseäranis hoitakse konfidentsiaalsena tooteteavet, hindu ja muid üksiktellimuste tingimusi. Teabe avalikustamist audiitoritele, kutselistele nõustajatele või pankadele ei peeta konfidentsiaalsuse rikkumiseks.

11. Intellektuaalomand ja tooteteave

11.1. Müüja intellektuaalomandiõigus

Müüja kogu intellektuaalomand, sh autoriõigus, kaubamärgid, patendid, kaubanimed, ärisaladused, oskusteave, tehnilised dokumendid, toodete ja tootmisprotsesside tehnilised kirjeldused ja muu tootmisteave, või eelnimetatuga seotud õigused ja litsentsid, mida kasutatakse seoses toodetega, kuuluvad alati ja eranditult ainult müüjale.

11.2. Loovtöö tulemused

Kui pooled pole üksikjuhul sõnaselgelt teisiti kokku leppinud, kuuluvad kõik joonised, projektid, arhitektuurilahendused ja kõik muud loovtöö tulemused, dokumendid, andmed ja arhiivitud materjalid, mille on müüja loonud ostja jaoks või tema palvel (edaspidi: tulemused), alati ja eranditult müüjale ning müüjal on õigus kasutada neid tulemusi äri-, tootmis- ja turunduseesmärkidel.

11.3. Fotod ja muud salvestised

Müüjal on õigus teha toodetest fotosid ja muid salvestisi enne ja pärast toodete paigaldamist ja selle ajal või paluda ostjal edastada talle selliseid fotosid või muid salvestisi. Müüjal on õigus kasutada selliseid fotosid ja muid salvestisi oma turundustegevuses.

11.4. Tooteteabe kasutamine

Ostjal ei ole õigust ilma müüja eelneva kirjaliku loata kasutada avalikult müüja edastatud fotosid, plaane, juhendeid ega muud tooteteavet, kui just teabe selline kasutamine pole mõistlikul määral vajalik toodete volitatud edasimüügiks.

11.5. Reklaammaterjalid

Kõiki materjale, mille ostja on müüjalt saanud reklaami eesmärgil, võib kasutada ainult müüja toodete müügiedenduseks.

12. Vääramatu jõud

12.1.

Pool on vabastatud vastutusest, mis tuleneb lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisest või ebatäielikust täitmisest, kui selle põhjuseks on asjaolud, mis ei ole poole kontrolli all ning mida pool ei saa mõjutada ega vältida (nt üleujutus, tulekahju, maavärin või muu loodusõnnetus, sõda, terrorirünnak või streik) ja mille tõttu on lepingu täitmine või nõuetekohane täitmine võimatu. Selles lepingus ei peeta vääramatu jõuga seotud asjaoludeks poole töötajate streiki või tema töövõtjate või äripartnerite tegematajätmisi.

12.2.

Pool, kelle tegevust sellest lepingust tulenevate kohustuste täitmisel takistavad vääramatu jõuga seotud asjaolud, teavitab sellest viivitamata teist poolt. Vääramatu jõuga seotud asjaolud ei vabasta poolt kohustusest võtta kõiki meetmeid, mis võimalik, et vältida ja/või minimeerida kahju, mida on teisele poolele tekitanud esimese poole suutmatus täita lepingut või täita seda täielikult.

13. Vaidluste lahendamine ja kohtualluvus

13.1. Vaidluste lahendamine ja kohtualluvus

Pooled teevad omalt poolt kõik selleks, et lahendada sõbralike läbirääkimiste teel kõik vaidlused, mis tulenevad lepingust või on sellega seotud. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused, lahkarvamused või nõuded, sh need, mis on seotud lepingu rikkumise, lõpetamise või tühistamisega, Eesti Vabariigi kohtus. Esimese astme kohus on Tartu Maakohus, mis asub Tartu kohtumajas.

14. Kohaldatav õigus

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja seda tõlgendatakse neist lähtudes. Ei kohaldata ÜRO 1980. aasta konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG).

15. Üldsätted

15.1.

Pooled ei või loovutada lepingust tulenevaid õigusi või kohustusi kolmandale poolele ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta.

15.2.

Kõik teated, taotlused või muud sõnumid, mis edastatakse kooskõlas selle lepinguga teisele poolele, peavad olema kirjalikud või kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis (nt faks või e-kiri). Sellised teated, taotlused või muud sõnumid arvatakse edastatuks, kui need on allkirja vastu teisele poolele üle andnud kuller või kui need on teisele poolele kohale toimetatud tähitud kirja, faksi või e-postiga.

15.3.

Kui ostjaks on tarbija, ei piira need tingimused selliste kehtivate seadusesätete kohaldamist, mida ei saa kokkuleppe korras vältida.

15.4.

Kui mõni nende tingimuste üksiksäte on osaliselt või täielikult kehtetu või õigustühine, ei mõjuta see kuidagi ülejäänud sätteid või nende sätete osi. Pooled asendavad kehtetu või tühise sätte kehtiva sättega, mis vastab majandusliku sisu poolest nii täpselt kui võimalik kehtetule sättele.

15.5.

Tingimuste praegune versioon kehtib alates 1. jaanuarist 2020.