Thermory veebipoe üldtingimused

Kehtivad alates 1.03.2021

Käesolevaid Thermory Veebipoe üldtingimusi kohaldatakse kõigile müügilepingutele, mis sõlmitakse aadressil https://thermory.com/pood asuvas e-poes ülaltoodud kuupäevast kuni nende tingimuste järgmise redaktsiooni avaldamise ja jõustumiseni.

1. MÕISTED

1.1 Käesolevas punktis 1 loetletud ja suure algustähega tähistatud mõisteid kasutatakse Lepingus neile käesolevas punktis omistatud tähenduses.

1.2 „Müüja“ on Thermory AS (registrikood 10278819, aadress Lõõtsa 1a, 11415 Tallinn, e post [email protected], telefon +372 606 2903, faks +372 606 290).

1.3 „Klient“ on Müüjaga Lepingu sõlminud isik, kelle andmed on määratletud Tellimuses.

1.4 „Kasutaja“ on füüsiline isik, kes külastab Veebipoodi ja kes võib seal koostada Tellimuse.

1.5 „Leping“ on Veebipoes sõlmitud või sõlmitav müügileping, mis koosneb Tellimusest ja käesolevaist Tingimustest.

1.6 „Veebipood“ on e-pood, mis asub aadressil https://shop.thermory.com/.

1.7 „Tellimus“ on Lepingu eritingimused, mis sisaldavad Kliendi andmeid ning Kasutaja poolt Veebipoest välja valitud tooteid, Tarneviisi ja Tarnekohta.

1.8 „Tingimused“ on käesolevad Thermory Veebipoe üldtingimused, mis on kõigi alates ülaltoodud kuupäevast kuni Tingimuste järgmise reaktsiooni avaldamise ja jõustumiseni sõlmitud või sõlmitavate Lepingute üldtingimusteks.

1.9 „Pooled“ on Müüja ja Klient.

1.10 „Tarnekoht“ on Kliendi tarneaadressil asuva kortermaja/kontori välisuks või eramaja/asutuse krundi välispiir või värav.

1.11 „Vedaja“ on teenus pakkuv ettevõte, keda Müüja kasutab Kauba transportimiseks Kliendi Tarnekohta

 

2. LEPINGU ESE

2.1 Lepingu esemeks on Tellimuses määratletud tooted, mille Müüja müüb Kliendile.

3. LEPINGU SÕLMIMINE

3.1 Müüja avaldab Veebipoes pakutavate toodete kirjeldused ja hinnad.

3.2 Kasutaja koostab Veebipoes Tellimuse, valides Veebipoes pakutavate hulgast välja Kliendi soovitavad tooted ning sisestades tellitavate toodete kogused ja Kliendi andmed.

3.3 Müüja esitab Kasutajale Tellimuse kokkuvõtte, mis sisaldab Kliendi andmeid, Lepingu eset (st Kasutaja valitud tooteid), Lepingu eseme koguhinda (sh transpordi hinda) käibemaksuga, Tellimuse kinnitamise tähtaega ja kuupäeva või kuupäevade vahemikku, mil Müüja või tema määratud vedaja Lepingu eseme Kliendile või Kliendi määratud kolmandale isikule Tarnekohta kohale toimetab. Tarne täpse ajal lepib Kliendiga kokku Vedaja telefoni teel ja kinnitab selle üle Kliendile saadetava SMS-ga.

3.4 Leping loetakse sõlmituks, kui Klient Tellimuse selleks ettenähtud tähtaja jooksul kinnitab.

3.5 Klient kinnitab Tellimuse, tasudes Lepingu eseme koguhinna kas Tellimuse kokkuvõtte juures näidatud pangalingi kaudu või ülekandega Müüja arvelduskontole nr EE021010220030816018. Pangaülekande kulud kannab Klient. Ülekandega tasumisel märgib Klient Tellimuse numbri makse selgitusse. Sisestusvea avastamisel teavitab Klient Müüjat sellest esimesel võimalusel.

3.6 Kui Müüja on Kliendiga kokku leppinud punktis 3.5 sätestatust erinevad maksetingimused, võimaldab Müüja Kliendil Tellimuse kinnitada muul viisil.

3.7 Kui Klient ei kinnita Tellimust punktis 3.3 sätestatud tähtaja jooksul, võib Müüja Tellimuse osaliselt või täielikult tühistada või muuta hilisemaks Lepingu eseme Kliendile üleandmiseks valmispaneku kuupäeva.

4. LEPINGU TÄITMINE

4.1 Müüja või Müüja poolt määratud Vedaja toimetab Lepingu eseme punktis 3.3 sätestatud kuupäeval või ajavahemikus Tarnekohta ning teeb Kliendile ja/või Kliendi poolt määratud kolmandatele isikutele võimalikuks selle mahalaadimise transpordivahendilt. Tarneaja pikkus on reeglina 2 kuni 7 päeva alates Tellimuse kinnitamisest.

4.2 Lepingu ese loetakse Kliendile üle antuks ning selle juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Kliendile üle läinuks hetkel, mil Müüja või Müüja määratud Vedaja on täitnud punktis 4.1 sätestatud kohustused.

4.3 Punktis 3.6 sätestatud juhul tasub Klient Lepingu eseme koguhinna kokkulepitud viisil ja tähtajaks.

4.4 Kui punktis 3.6 sätestatud kokkuleppes ei ole ette nähtud teisiti, väljastab Müüja Kliendile nõuetekohase arve hiljemalt Lepingu eseme üleandmisel.

5. LEPINGU ESEME ÜLEVAATAMINE JA LEPINGU TINGIMUSTELE MITTEVASTAVUSEST TEAVITAMINE

5.1 Kui Klient sõlmib Lepingu oma majandus- või kutsetegevuses, vaatab ta vastuvõetud Lepingu eseme viivitamatult üle või laseb selle üle vaadata. Kui Lepingu eseme võtab Kliendi ülesandel vastu vedaja, võib Klient selle üle vaadata selle jõudmisel sihtkohta.

5.2 Klient teatab Lepingu eseme Lepingu tingimustele mittevastavusest Müüjale 7 päeva jooksul pärast seda, kui ta mittevastavusest teada sai või teada saama pidi. Tarbijast Klient teatab mittevastavusest Müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

5.3 Kui Klient ei teata Müüjale mittevastavusest õigeaegselt või ei kirjelda oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul mittevastavust piisavalt täpselt, ei või ta Lepingu eseme Lepingu tingimustele mittevastavusele tugineda, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

5.4 Kui Lepingu ese ei vasta Lepingu tingimustele, on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja on andnud mõnedele Lepingu eseme hulka kuuluvatele toodetele seaduses sätestatut täiendava garantii, on Kliendil õigus tugineda ka sellisee täiendava garantii tingimustele.

6. KAEBUSTE LAHENDAMINE

6.1 Kliendi kaebused, mis puudutavad Lepingu eseme kvaliteeti, lahendatakse käesolevas punktis 6 sätestatud korra kohaselt.

6.2 Lepingu eseme puuduse avastamisel esitab Klient Müüjale e-kirja teel kaebuse, mis sisaldab Kliendi nime ja kontaktandmeid, kaebuse esitamise kuupäeva, Lepingu sõlmimise ja Lepingu eseme kättesaamise kuupäevi, Lepingu eseme ja sellel ilmnenud puuduse kirjeldusi ning Kliendi ettepanekut selle kohta, mida Müüja peaks kaebuse lahendamiseks tegema. Tarbijast Klient võib kaebuse esitada ka muul viisil.

6.3 Kui Klient alustab või jätkab puudusega Lepingu eseme paigaldamist või ümbertöötamist enne Müüjalt vastuse ja edasiste tegevusjuhiste saamist, vabaneb Müüja vastutusest selle puuduse eest.

6.4 Müüja ei vastuta Lepingu eseme puuduste eest, mis on põhjustatud selle paigaldamisest või ümbertöötamisest ilma Kliendile edastatud või kättesaadavaks tehtud paigaldus- või töötlemisjuhiseid järgimata.

6.5 Kui Müüja ei vasta kaebusele 15 päeva jooksul või keeldub kaebust rahuldamast või kui Müüja ei jõua Kliendiga lahenduse osas kokkuleppele, on tarbijast Kliendil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni (https://komisjon.ee/) või esitada kaebus Euroopa Komisjoni vaidluste lahendamise veebiplatvormil (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

7. VASTUTUS

7.1 Kui Klient ei võta Lepingu eset punktis 4.1 sätestatud tähtaja jooksul vastu, võib Müüja nõuda Kliendilt leppetrahvina 0,1% Lepingu eseme hinnast iga vastuvõtuviivituses oldud päeva eest.

7.2 Kui vastuvõtuviivitus ületab 30 päeva, võib Müüja Lepingust taganeda ning tagastada Kliendile Lepingu eseme eest tasutud summa, millest on maha arvatud kuni 10% leppetrahvi, Lepingu eseme transpordiks ettevalmistamise kulude katteks.

7.3 Kui Klient viivitab Lepingu oma raha maksmise kohustuse täitmisega, on Müüjal õigus nõuda Kliendilt viivist 0,1% tähtajaks tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

7.4 Kui punktis 3.6 sätestatud kokkuleppe kohaselt peab Klient tasuma Lepingu eseme koguhinna või osa sellest enne Lepingu eseme üleandmist, võib Müüja keelduda Lepingu eseme üleandmisest kuni Kliendi maksekohustuse täitmiseni. Kui Klient ei täida oma maksekohustust punktis 4.1 sätestatud tähtaja lõpuks, loetakse ta vastuvõtuviivituses olevaks.

7.5 Seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses vastutavad Pooled Lepingu rikkumisega teineteisele põhjustatud otseste kahjude eest. Saamata jäänud tulu ja mittevaralise kahju eest vastutavad Pooled ainult tahtluse või raske hooletuse korral.

7.6 Kumbki Pool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatust jõust ning kui ta on teist poolt vääramatu jõu ilmnemisest esimesel mõistlikul võimalusel teavitanud. Vääramatuks jõuks loetakse ka mistahes valitsuste või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt epideemia või pandeemiaga võitlemiseks võetavaid meetmeid, sealhulgas piiranguid kaupade või inimeste liikumisele, isegi juhul, kui Pool, kelle kohustuste täitmist need meetmed takistavad, oli Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal teadlik kõnealusest epideemiast või pandeemiast või nimetatud meetmete võtmise võimalusest.

8. ÜLDSÄTTED

8.1 Tarbija taganemisõigus. Tarbijast Kliendil on õigus Lepingust põhjust ära näitamata taganeda 14 päeva jooksul Lepingu eseme kättesaamisest. Täpsem teave tarbija taganemisõiguse ja selle teostamise tingimuste kohta on avaldatud sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhendis.

8.2 Isikuandmete töötlemine. Müüja töötleb Kasutaja ja tarbijast Kliendi isikuandmeid vaid niipalju, kui see on vajalik Veebipoe funktsionaalsuse tagamiseks, Lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning Müüja raamatupidamiseeskirjadest ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kaardimaksete ja pangalinkide kasutamisel edastab Müüja (vastutav töötleja) maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed Maksekeskus AS-le (volitatud töötleja). Müüja privaatsuspoliitika on kättesaadav aadressilt https://thermory.com/privaatsuspoliitika.

8.3 Intellektuaalne omand. Veebipood, sh selle ülesehitus, kujundus, sisu ja funktsionaalsus, on Müüjale kuuluv või litsentsitud intellektuaalne omand, mille osaline või terviklik reprodutseerimine või mistahes muul viisil kasutamine muul kui Veebipoes pakutavate toodetega tutvumise ja Lepingute ettevalmistamise eesmärgil on lubatud ainult Müüja eelneval loal.

8.4 Elektroonilised allkirjad ja teated. Müüja ja Klient aktsepteerivad omavahelises suhtluses elektroonilisi allkirju ning Lepingus määratletud e-posti aadressidele saadetud teateid.

8.5 Välistav tingimus. Müüja ja Klient on kokku leppinud, et Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused. Poolte mistahes varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis Lepingus ei sisaldu, ei loeta Lepingu osaks.

8.6 Üksiku tingimuse tühisus. Kui Lepingu mistahes säte osutub tühiseks või selle kohaldamine võimatuks, loetakse Leping sõlmituks ilma selle sätteta, välja arvatud juhul, kui vähemalt üks pooltest ei oleks mõistlikult ja heas usus tegutsedes Lepingut ilma selle sätteta sõlminud.

8.7 Lepingu eseme omand jääb selle koguhinna täieliku tasumiseni Müüjale.

8.8 Müüja võib käesolevad Tingimused avaldada lisaks eesti keelele ka muudes keeltes. Vastuolude ilmnemisel Tingimuste eesti- ja muukeelse teksti vahel on ülimuslik eestikeelne tekst.

8.9 Kohaldatav õigus ja kohtualluvus. Lepingutele ja käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Vaidlused, mida Pooltel ei õnnestu lahendada heas usus peetavate läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

LEPINGUEELNE TEAVE

Meie oleme Thermory AS (aadress Lõõtsa 1a, 11415 Tallinn, e‑post [email protected], telefon +372 606 2903, faks +372 606 290).

Olete sõlmimas meiega müügilepingut, mille esemeks on teie koostatud tellimuses määratletud toode või tooted ning mille üldtingimused on kättesaadavad aadressil https://thermory.com/veebipoe-tingimused.

Tellimuse kokkuvõttes on näidatud lepingu eseme koguhind koos käibemaksuga ning kuupäev või ajavahemik, mil me lepingu eseme teile kohale toimetame. Lepingu eseme koguhind sisaldab ka transporti sihtkohta, kuid selle mahalaadimine sihtkohas on teie kulu.

Tellimuse kinnitamiseks ja müügilepingu sõlmimiseks tuleb teil lepingu eseme koguhind meile tasuda kas tellimuse kokkuvõtte juures näidatud pangalingi kaudu või ülekandega meie arvelduskontole nr EE021010220030816018; pangaülekande kulud kannate teie. Ülekandega tasumisel märkige tellimuse number makse selgitusse. Kui avastate, et olete tellimuse numbri sisestanud vigaselt, võtke meiega esimesel võimalusel ühendust.

Teil on õigus meie e-poes sõlmitud müügilepingust põhjust ära näitamata taganeda 14 päeva jooksul lepingu eseme kättesaamisest. Täpsema teabe leiate sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhendist.

Kui lepingu ese ei vasta lepingutingimustele, on teil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Mõnedele toodetele võime anda seaduses sätestatut täiendava garantii. Sellisel juhul leiate viited lisagarantiide ja -teenuste tingimustele iga sellise toote tutvustuse juurest.

Kui lepingu esemel ilmneb puudus, esitage meile kaebus. Võimalusel esitage kaebus e-kirjaga, märkides kaebusesse oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, lepingu sõlmimise ja lepingu eseme kättesaamise kuupäevad, lepingu eseme ja sellel ilmnenud puuduse kirjeldused ning teie ettepanek selle kohta, mida peaksime kaebuse lahendamiseks tegema.

Kui me teile 15 päeva jooksul ei vasta või keeldume teie kaebust rahuldamast või kui me ei jõua teiega lahenduse osas kokkuleppele, on teil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni, mille kohta saate täpsemat teavet lehelt https://komisjon.ee/.

SIDEVAHENDI ABIL SÕLMITUD LEPINGUST TAGANEMISE JUHEND

Taganemisõigus

Kui olete tarbija, st füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega, on Teil õigus põhjust avaldamata taganeda meie e-poes sõlmitud müügilepingust 14 päeva jooksul.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja (või mitme eraldi üle antud asja puhul neist viimase) füüsiliselt enda valdusesse.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid (Thermory AS, aadress Lõõtsa 1a, 11415 Tallinn, e-post‑ [email protected], tel +372 606 2903, faks +372 606 290) oma otsusest taganeda kõnes­olevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Teil on ka võimalik täita ja esitada taganemisavalduse tüüpvorm või mis tahes muu ühemõtteline avaldus elektrooniliselt meie veebilehel https://thermory.com. Kui kasutate seda võimalust, saadame Teile viivitamata kinnituse Teie taganemisteate kättesaamise kohta püsival andmekandjal (näiteks e-kirjaga).

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed (sealhulgas kättetoimetamiskulud, kui valisite tarneviisiks kohaletoimetamise) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud täies komplektsuses või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, meile üle. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Tagastamise täpne asukoht ja aeg palume Teil enne meiega kokku leppida. Lepingu esemeks olevad asjade tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil. Leping esemeks olevad  asjad tuleb tagastada algses komplektsuses.

Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.