Biofiilse disaini kuus elementi

Biofiilse disaini eesmärk on luua ruume, mis mõjuvad hästi nii tervisele kui ka keskkonnale, soodustades inimeste loomupärast kiindumust loodusesse ja luues harmooniat tehiskeskkonnas. Puidu kui maailma tähtsaima loodusliku ehitusmaterjali tootja Thermory on suur biofiilse disaini toetaja. Seejuures tasub tähele panna, et biofiilse disaini põhimõtted ei piirdu kaugeltki üksnes materjalivalikuga.

Mis on biofiilne disain ja kust pärinevad need kuus elementi?

Biofiilne disain on hoonete ja maastike projekteerimise metoodika, mis tugevdab inimeste suhet loodusega ning millega tuuakse tehiskeskkonda erinevaid looduslikke elemente. Biofiilse disaini kuus elementi on välja töötanud sotsiaalökoloog ja biofiilse disaini silmapaistev propageerija Stephen Kellert, kes on sel teemal palju kirjutanud.

Kellerti järgi on biofiilse disaini põhimõttest iseenesest üsna lihtne aru saada ning meil on kerge mõista, kuidas ja miks annab biofiilne disain häid tulemusi, aga selle praktiline rakendamine on keeruline. Inimesed nimelt ei mõista täielikult, kuidas meie kiindumus loodusesse bioloogilisel tasandil toimib, ega oska juba kogunenud teadmisi füüsilistesse ehitistesse üle kanda. Kellert püüdis oma kuue biofiilse disaini elemendiga luua raamistiku, mille abil rakendada biofiilset disaini edukalt tehiskeskkonnas.

Milles väljendub biofiilse disaini kasu inimesele?

Kuna inimkond on ajalooliselt välja arenenud enamjaolt looduskeskkonnas, on meil bioloogiliselt kodeeritud kiindumus loodusesse ja vajadus selle järele. Kellerti väitel ei ole ühendus loodusega meie heaolule mitte pelgalt kasulik, vaid lausa hädavajalik. Oma teoses „Biophilic design“ toob ta esile uuringud, milles on täheldatud järgmisi eeliseid kokkupuutest looduse ja loodusobjektidega:

parem taastumine haigustest ja operatsioonidest;

vähem tervise- ja sotsiaalprobleeme;

parem töösooritus, suurem motiveeritus ja vähem stressi töötajate hulgas;

paremad kognitiivsed võimed;

laste tervem areng ja kasvamine;

parem elukvaliteet ja tugevam kohatunnetus kogukondades.

Biofiilse disaini kuus elementi

Kellert eristab biofiilses disainis kahte mõõdet: 1) orgaaniline ehk looduslähedane mõõde, mis seondub tehiskeskkonna kujundite ja vormidega, milles kajastub mingil viisil inimese side loodusega; 2) kohapõhine ehk kohalik mõõde, mis kirjeldab seoseid maastiku või hoone ning seda ümbritseva kohaliku kultuuri ja ökoloogia vahel. Need kaks mõõdet jagunevad kuueks elemendiks, millest igaüks omakorda hõlmab erinevaid iseloomustavaid atribuute. Uurime neid elemente ja seotud atribuute pisut lähemalt.

1.   Keskkonnaomadused

Lihtsalt öeldes on biofiilse disaini keskkonnaomaduste element seotud looduslike omadustega, mida võib kohata tehiskeskkonnas. Inimesi tõmbab loomupäraselt loodust esindavate elementide poole, nagu taimed, loomad ja naturaalsed materjalid. Sidet loodusega saab tugevdada näiteks värvide, vee ja päikesevalguse abil ning heaolu aitab tagada hea õhuvahetus siseruumides. Lisaks võtavad inimesed meelsasti omaks hooned, mis on kooskõlas ümbritseva loodusega, näiteks kui maja fassaadi kaunistavad ronitaimed või kui hooned on mingil moel kooskõlas kohalike geoloogiliste eripäradega.

Keskkonnaomadusi iseloomustavad:

värv

vesi

õhk

päikesevalgus

taimed

loomad

naturaalsed materjalid

vaated

taimed fassaadil

geoloogia ja maastik

elupaigad ja ökosüsteemid

tuli

Biophilic design element in Thermory Office

Juhtumiuuring. Puukoorest valmistatud paneelid lisavad kontoriruumile omapära

Sisearhitekt Külli Salum ühitas eri värvuse, profiili ja stiiliga puitmaterjale, et saavutada tasakaalustatud ning väljapeetud tulemus.

2.   Looduskujundid ja -vormid

Looduskujundite ja -vormide element hõlmab looduse kujutamist ja matkimist nii hoonete sisemuses kui ka neist väljaspool. Siia võib liigitada taimede, puude ja lehtede kujud ning mustrid, samuti loomade ja nende loodud struktuuride motiivid (nt ämblikuvõrgud ja mesitarud).

Soodustatud on ruumid, milles jäljendatakse looduses leiduvaid voogavaid ja orgaanilisi vorme, selle asemel et kasutada moodsale arhitektuurile omaseid sirgeid servi ja täisnurki. Samuti eelistatakse disainilahendusi, millega jäljendatakse kohalikku geoloogiat või mis „juhuslikult“ meenutavad elusaid vorme.

Looduskujundeid ja -vorme iseloomustavad:

taimemotiivid

tugipuud ja -sambad

loomamotiivid (üldjuhul selgroogsed)

karbid ja spiraalid

munakujulised, ovaalsed ja torujad vormid

võlvid, võlvialused ja kuplid

kujud, mis ei põhine sirgetel joontel ega täisnurkadel

loodusnähtuste jäljendamine

biomorfia

geomorfoloogia

biomimikri

3.   Loodusmustrid ja -protsessid

Erinevalt kujunditest ja vormidest keskendub mustri- ja protsessielement sellele, kuidas parandada loodusele iseloomulike nähtuste kaudu inimeste tehiskeskkonda, näiteks tuues variatsioone ja detaile meelte vahendusel tajutavasse keskkonda (valgus või helid), mõeldes materjalide omaduste muutumisele aja jooksul, luues keskseid fookuspunkte, selgepiirilisi ruume ja läbikäike ning mustreid, kontraste ja seoseid, mis liiguvad läbi mitme ruumi. Lisaks muule eelistavad inimesed tajuda terviklikkust kohtades, mis tegelikult koosnevad mitmest osast.

Loodusmustreid ja -protsesse iseloomustavad:

meeleline variatsioon

teaberohkus

vanus, muutus ja paatina

kasvamine ja õide puhkemine

keskne fookuspunkt

mustriline tervik

piiritletud ruumid

siirderuumid

seotud sarjad ja jadad

osade sidumine tervikuks

lisakontrastid

dünaamiline tasakaal ja pinge

fraktaalid

hierarhiliselt organiseeritud vahekorrad ja skaalad

4.   Valgus ja ruum

Valgus ja ruum on biofiilse disaini lahutamatud osad ning neid saab ruumi tuua eri viisil. Oma hüved on nii loomulikul kui ka filtreeritud päevavalgusel. Oma väärtus on ka peegelduval valgusel, valguse ja varju koosmõjul ning valguse kasutamisel kujundite või visuaalelementide loomiseks. Ruumi saab samal ajal kasutada selleks, et luua avatus, mitmekesisus ja harmoonia, side sise- ja väliskeskkonna vahel ning määratleda ümbritsevaid kujundeid ja alasid.

Valgust ja ruumi iseloomustavad:

loomulik valgus

filtreeritud ja hajutatud valgus

valgus ja vari

peegelduv valgus

valgustatud alad

soe valgus

valguspõhised kujud ja vormid

avarus

ruumiline variatsioon

ruumipõhised kujud ja vormid

ruumiline harmoonia

sise- ja välialade eristamine

5.   Kohapõhised suhted

Kohapõhiste suhete element osutab kultuuri ja ökoloogia seosele. Inimesed tunnevad tugevat sidet kohtadega. See tuleneb meie soovist tagada vahendite olemasolu ja turvatunne territoriaalse kontrolli kaudu. Ühtlasi seletab see, miks meil tekib koduigatsus või miks me igatseme kohti, kus meil on hea olla. Meie side kohtadega võib haakuda geograafiliste ja ajalooliste iseärasuste, kohalike ökosüsteemide, kultuurielementide ja -materjalide ning maastikega. Emotsionaalne side mingi konkreetse kohaga tekitab inimestes soovi selle koha eest hoolt kanda.

Kohapõhiseid suhteid iseloomustavad:

geograafiline side mingi kohaga

ajalooline side mingi kohaga

ökoloogiline side mingi kohaga

kultuuriline side mingi kohaga

põlismaterjalid

maastiku paigutus

maastikuelemendid, mis määravad ehitiste vormi

maastikuökoloogia

kultuuri ja ökoloogia lõimimine

kohavaim

kohatunde puudumise vältimine

Thermory Benchmark thermo-ash decking and cladding, Maidla Nature Resort in Estonia

Juhtumiuuring. Loodusvilla keset metsa

Loodusvillade puhul seati eesmärgiks ehitada maja, ilma et langetataks ühtegi puud. Hoone paigutus kasvavate puude vahel pakub rohkelt loodusvaateid ja tekitab mulje, nagu oleks tegemist puude embusest avaneva ruumiga.

6.   Väljakujunenud suhe inimeste ja looduse vahel

Kuigi kõik kirjeldatud elemendid kajastavad inimese sidet looduskeskkonnaga, pöörab see konkreetne element eritähelepanu inimese ja looduse suhte põhiaspektidele ning selle suhte peegeldamisele tehiskeskkonnas. See võib hõlmata turvatunnet, tasakaalu vaheldusrikkuse ja korrapärasuse vahel, uudishimu suurendamist, avastusretkede edendamist ning saavutuste ja vilumusega seotud uhkustunde esilekutsumist seoses meie keskkonnaga. Meie kiindumust ja tõmmet looduse vastu saab mõjutada ka biofiilse disaini abil.

Inimeste ja looduse väljakujunenud suhet iseloomustavad:

väljavaade ja varjupaik

kord ja komplekssus

uudishimu ja peibutamine

muutumine ja metamorfoos

turvatunne ja kaitse

vilumus ja kontroll

armastus ja kiindumus

ligitõmbavus ja ilu

avastamine ja uurimine

teave ja kognitiivsus

hirm ja aukartus

aupaklikkus ja vaimsus

Siin esitatud põgus sissejuhatus biofiilse disaini kuude elementi on kasulik lähtepunkt igaühele, kes on huvitatud selle põneva teema uurimisest. Rohkem ideid selle kohta, kuidas kõiki neid elemente arhitektuuris praktiliselt rakendada, leiate meie blogiartiklist „Biofiilse disaini kasutamine avalikus ruumis“.

Seotud artiklid

Thermory Benchmark thermo-pine mix and match cladding

Inspireerivad välisvoodrilahendused

Naturaalsel puidul on palju kasutusvõimalusi. Puidu ilu ja mitmekülgsus teevad sellest asendamatu ehitusmaterjali. Puit mõjub igas hoones soojalt ja...

Thermory ash decking

Inspireerivad terrassilahendused

Suvi on peagi käes ja pidev õue kiikamine, et näha, kas ilm hakkab juba soojemaks minema, tähendab vaid üht – maad võtab soov õues rohkem aega...

Thermory_decking_thermo_ash

Ideid loomingulise õueala rajamiseks

Muutke oma õueala mugavaks, stiilseks ja praktiliseks, et saaksite eelseisvatel soojematel kuudel veeta rohkem aega värskes...

Thermal modification

Mis on termotöödeldud puit?

Kuidas pidasid puust viikingilaevad soolases merevees nii hästi vastu? Nimelt oli Skandinaavia meresõitjatel tavaks puitu kuumutada. Tänapäevase...

Thermory_Pine_Decking; aged & unoiled_Norway_photo credit Moelven Wood Prosjekt

Thermory toodete toonimuutused

Puit on looduslik materjal, mille värvus aja jooksul muutub. Ka Thermory termotöödeldud puittooted ei ole selles suhtes mingi erand – vananedes...

Thermory_Pine_ Decking_Profile D30_26x115_Surf Club_Estonia

Thermory välistooted: terrassilauad

Terrass on kodus tunnistajaks paljudele toredatele ja meeldejäävatele hetkedele. Soojadel päevadel istume õues ja mõnuleme päikese käes, õhtul...

Thermory Pine cladding

Päästa oma loovus valla, kombineerides omavahel Thermory eri profiile

Voodrilaudade valimine projekti jaoks on keeruline ülesanne ja kuna võimalusi on ääretult palju, võib ühel hetkel tunduda, et oled omadega ummikus....

Thermory Benchmark thermo-pine cladding

Thermory välistooted: välisvoodrilauad

Ehtne puit jätab nii välistingimustes kui ka siseruumides sooja ja õdusa üldmulje. Iseäranis välistingimustes on väga tähtis eelistada puitu, mis ei...

Thermory Pine cladding

Kui keskkonnasäästlik materjal on puit?

Ajal, mil üldsuse teadlikkus erinevate toorainete säästlikkuse kohta on suurenemas, tajuvad nii väiksemad kui suuremad ettevõtted survet näidata, et...

Thermory Benchmark thermo-ash decking

Thermory terrassilaudade paigaldussüsteemid

Oled sobivad terrassilauad välja valinud ja nüüd pead vaid otsustama, milline on parim viis nende paigaldamiseks. Pakume peamiselt kaht liiki...

Thermory Benchmark thermo-ash decking

Terrassilaudade paigutusvõimalused

Uue terrassi paigaldamisel tasub kaaluda rohkemaid valikuid kui lihtne vertikaalne või horisontaalne paigutus. Kui teha veidi uurimistööd ja kasutada oma...

Thermory Radiata Pine Cladding New Zealand

Kuidas käitub termotöödeldud puit erinevates ilmastikuoludes?

Kus te ka ei elaks, kui olete valimas terrassi- või välisvoodrimaterjali, peate mõtlema sellele, kuidas see materjal aja jooksul ilmastikuga kokku...

Thermory Benchmark thermo-ash decking and cladding, Maidla Nature Resort in Estonia

Puit arhitektuuris: disainitrendid aastaks 2022

2022. aastal jätkub üleilmne säästva arhitektuuri ja ehitamise megatrend. See mõjutab materjalide valimist nii siseruumi kui ka välistingimustesse,...

Thermory_decking_thermo_ash

Puidu säästev kasutamine: kas eelistada termotöödeldud või troopilist puitu?

Puit on maailma üks levinumaid ja – eeldusel, et metsi majandatakse säästvalt – ainus taastuv ehitusmaterjal. Ent sama ei saa öelda troopilise puidu...

Thermory_Benchmark_thermo-pine_decking_D45J 26x118_PaCS_private house_Tallinn Estonia_photo credit Allan Leppikson - Reval foto

Kemikaalideta puitpinnad kodus

Minu kodu on mu kindlus – koht, kus kõik pereliikmed peaksid tundma end turvaliselt ja mõnusalt. Kodus kasutatavad ehitusmaterjalid peaksid seda tunnet...

Thermory Benchmark thermo-pine mix and match cladding

Puidu vastupidavusklassid

Meie artiklites on tihtipeale mainitud, et Thermory saarepuidu vastupidavusklass on klass 1 ja Thermory männipuidu oma on klass 2. Mida see aga täpsemalt...

Thermory Benchmark thermo-ash cladding D4 and D4sg2, developer Interfaca

Moodne maamaja Hollandis

See eriti kaunis moodne maamaja paikneb unikaalses asukohas. Läbi metsa tulles jõuate varjulisele lagendikule, kust avaneb lõputu vaade jõele ja...

Selle artikliga seotud projektid

Šikk aiakujundus Helmondis

THERMORY BENCHMARK TERMOSAAR
HOLLAND

Eritellimusel saun järve ääres

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄND, LEPA SISEVOODER
SLOVAKKIA

Thermory Benchmark termomänni vooder, Rakvere kool, Salto Architects, fotograaf Karl Kasepõld

Rakvere Riigigümnaasium, Salto arhitektid

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄND
EESTI

Bensoni eramu, Studio AZ Design

THERMORY BENCHMARK TERMOSAAR
KALIFORNIA, USA

Thermory Benchmark termomännist voodrilauad, minimaja Minikin, arhitekt Mari Hunt, fotograaf Maria Ilves

Minikin Hunt minimaja, arhitekt Mari Hunt

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄND
EESTI

Thermory Benchmark termomänni vooder ja termosaare terrass, Väikemaja Piil, arhitekt Arsenit

Väikemaja Piil, Arsenit

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄNNI VOODER, TERMOSAARE TERRASS
EESTI

Ratastel saun

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄND, LEPA SISEVOODER
SLOVAKKIA

Pelgulinna riigigümnaasium, Arhitekt Must

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄND WOODSAFE TULETÕKKETÖÖTLUSEGA
EESTI

Thermory termosaare välisvooder

Luksuslik eramaja Hollandis, BNLA Architecten

BENCHMARKI TERMOSAAR C5J
AMSTERDAM, HOLLAND

Thermory Vivid termomänni vooder, fotograaf Justin Rush, arhitekt Catherine Pageau

Treeangle’i metsamaja

THERMORY BENCHMARKI TERMOMÄND
GEORGIA, USA

Thermory Vivid coated cladding

Deschutesi residents, Anacapa Architecture

THERMORY TERMOSAAREST TERRASS, TERMOKUUSEST LAED JA TOONITUD VÄLISVOODER
OREGON, USA

Thermory Benchmark thermo-ash cladding

Eramaja Californias, Poon Design Inc.

THERMORY BENCHMARKI TERMOSAAR
CALIFORNIA, USA

Thermory Benchmark thermo-ash cladding

Üleni puidust järveäärne maja, Opal Architecture

THERMORY BENCHMARK TERMOSAAR
CONNECTICUT, USA

Thermory Benchmark thermo-ash cladding

Passiivmaja Colorado osariigis Englewoodis

THERMORY BENCHMARK TERMOSAAR
Colorado, USA

Thermory thermo-pine cladding

Paide riigigümnaasium, Salto arhitektuuribüroo

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄND
Eesti

Thermory Benchmark thermo-pine cladding

Eramaja Poolas

BENCHMARKI TERMOMÄND
POOLA

Thermory thermo-pine cladding

Lasteaed Leedus, arhitektuuribüroo DO

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄND
Leedu

Thermory Benchmark thermo-ash decking and cladding, Nature Resort in Estonia, architect Mari Hunt, photo Elvo Jakobson

Maidla loodusvilla

THERMORY BENCHMARK TERMOSAARE TERRASS D4, VÄLISVOODER C4J, SEINAPANEELID C7J JA PÕRAND F3
EESTI

Thermory Benchmark Ash Cladding Noa restaurant

Restoran NOA

THERMORY BENCHMARK TERMOSAAREST HARJATUD VÄLISVOODER C5 20X72/140/190MM
EESTI

Thermory Benchmark thermo-pine mix and match cladding

Gartnerlien I

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄND MIX & MATCH VOODRILAUAD
NORRA

Thermory Benchmark thermo-pine cladding

Powerhouse Telemark

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄNNIST VÄLISVOODER C4
NORRA

Thermory Pine cladding

Wolf Clearingi puitfassaadiga kortermajad

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄNNIST VÄLISVOODER JA KATUS
POOLA

Thermory Benchmar thermo-pine cladding and decking, Waterfront Norway

Waterfronti elamukompleks, Stavanger

THERMORY BENCHMARK MÄNNIPUIDUST VÄLISVOODER, TERRASSID JA KATUS
NORRA

Thermory Becnhmark thermo-pine

Termotöödeldud männipuidust kliimamaja

THERMORY BENCHMARK TERMOMÄNNIST VÄLISVOODER C8 26×140 MM
UUS-MEREMAA

Thermory ash decking

Moodsa maja termosaarest terrass Kanadas

THERMORY BENCHMARK TERMOSAARE TERRASS D31
KANADA