Thermory AS-i tööle kandideerija Privaatsusteatis

Privaatsusteatis annab Sulle ülevaate, kuidas THERMORY AS (registrikood: 10278819, aadress: Lõõtsa tn 1a Tallinn Harjumaa 11415) (Me/Meie) töötleb isikuandmeid tööle kandideerimise protsessis. Lisaks Privaatsusteatisele on THERMORY AS üldised isikuandmete töötlemise põhimõtted ja Teie õigused sätestatud THERMORY AS Privaatsuspoliitikas. Palun, tutvuge oma õiguste ja THERMORY AS töötluspõhimõtetega mõlemas dokumendis.

Teave selle kohta, kuidas Me töötaja isikuandmeid käitleme, tehakse Sulle  kättesaadavaks, kui astume Sinuga lepingulisse suhtesse.

Küsimuste korral, võtke Meiega ühendust [email protected].

1. Üldine

Siit leiate, millal Privaatsusteatis kohaldub.

1.1 Mõistetel on selles Privaatsusteatises sama tähendus nagu Meie Privaatsuspoliitikas, kui siin ei ole sätestatud teisiti.

1.2 Privaatsusteatis on mõeldud (potentsiaalsetele) töötajatele, st kandidaatidele ja annab ülevaate sellest, kuidas THERMORY AS töötleb kandidaate isikuandmed värbamisprotsessis.

1.3 Võime lisateavet töötluse kohta anda ka konkreetses töökuulutuses või värbamisprotsessi käigus, millisel juhul on vastav avaldatud teave siin toodut täiendav ja ülimuslik.

2. Värbamisprotsessi ja töösuhte käigus töötleme isikuandmeid

Siit leiate, milliseid isikuandmeid Me värbamisprotsessis kogume.

2.1 Millal Sinu isikuandmeid töödeldakse. Värbamisprotsessi käigus töötleme kandidaatide isikuandmeid. Meie või Meie koostööpartnerid võivad kandidaadiga ühendust võtta võimalike tööpakkumistega. Samuti võib kandidaat ise Meile tööle kandideerida. Töötajale anname teabe isikuandmetega toimuvast töötlusest. Juhendame ja koolitame töötajaid, kuidas töödelda andmesubjektidega seotud teavet, s.o isikuandmed.

2.2 Töödeldavate isikuandmete kategooriad. Võime muu hulgas koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:
(1) identifitseerimisandmed, nagu nimi, sünniaeg, pilt, isikukood, teovõime, kodakondsus, isikut tõendavate dokumentide üksikasjad, nagu number, nimi, väljaandmisriik, turvaelemendid, aegumistähtajad ja koopiad;
(2) kontakt- ja sideandmed, nagu aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
(3) Meile või Meie poolt saadetud sõnumid, teated ja muu suhtlus;
(4) tekkivad ja varasemad tööhõiveandmed, näiteks andmed Teie praeguse ja eelmise tööandja kohta, ametikoht ettevõttes jne;
(5) Sinu kandidatuuriga seotud andmed, nagu CV, motivatsioonikiri, tööeelistused, soovitajad, intervjuud, (sobivus)testide ja analüüside tulemused jne;
(6) avalikult kättesaadavad asjakohased andmed, nt kontrollid asjakohastes avalikes registrites, et kontrollida konkreetseid andmeid, avalikud sotsiaalmeedia kontod jne.
Teatud ametikohtadele kandideerijatelt võime paluda meile anda teavet või anda meile juurdepääsuõigused nende karistusregistrile (ainult kehtiv teave, mis tähendab, et arhiivitud kriminaalregistri teavet ei küsita).

2.3 Kust Me võime isikuandmeid koguda. Tavaliselt saame isikuandmeid otse kandidaadilt, kui kandideerite Meile tööle. Samuti võime Meie või Meie koostööpartnerid võtta kandidaadiga ühendust võimaliku tööpakkumisega. Kogume Sinu isikuandmeid ka iseseisvalt erinevate kanalite kaudu (nt sotsiaalmeedia profiilide kaudu). Samuti võime koguda isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, nagu professionaalsed värbamisettevõtted, soovitajad, eelnevad tööandjad ja taustakontrolli teenusepakkujad, niivõrd kui see on konkreetse positsiooni osas vajalik ja kohaldatava õigusega lubatud. Lisaks võime jagada isikuandmeid professionaalsete värbamisettevõtetega, kellega oleme sõlminud lepingud, et aidata Meil värbamisprotsessi läbi viia. Värbamisprotsessi käigus võime küsida erinevat teavet, mis võimaldab Meil hinnata kandidaadi sobivust vastavale ametikohale.
Pane tähele! Sul ei ole kohustust Meile teavet esitada, kuid pane tähele, et teabe mitteesitamine võib kaasa tuua värbamisprotsessi lõpu, st Meil ei pruugi olla võimalik Sinu kandidatuuri kohale kaaluda.

2.4 Eriliiki isikuandmed. Üldjuhul ei töötle Me värbamisprotsessi raames eriliiki isikuandmeid.

2.5 Säilitamisaeg. Säilitame tööle kandideerijate isikuandmeid värbamisprotsessi ajal ja veel aasta pärast värbamisprotsessi, et salvestada värbamisprotsess ja teavitada Sind võimalikest uutest vabadest töökohtadest selle aja jooksul.
Pane tähele, et kui astume töölepingusse (või sarnasesse lepingusse), kehtivad erinevad säilitamistähtajad.

3. Värbamisprotsessi ajal töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Siit leiad, miks ja millistel õiguslikel alustel Me isikuandmeid töötleme.
3.1 Töötlemise eesmärgid on järgmised:
(1) määrata kindlaks kandidaatide sobivus olemasolevale ametikohale;
(2) kontrollida kandidaadi esitatud andmeid (sealhulgas nt taustakontroll);
(3) juhtida värbamisprotsessi ja hoida kandidaati protsessi edenemisega kursis;
(4) eduka taotluse korral koostada tööpakkumine ja tööleping ning aidata sisseelamisega;
(5) vajadusel abi migratsiooniga (nt töö- ja elamisload);
(6) teavitada kandidaati Meie vabadest ametikohtadest;
(7) kaitsta ja täita Meie õigusi ning juriidilisi kohustusi;
(8) ärijuhtimise ja halduslikel eesmärkidel, nt värbamis- ja äritavade parandamine;
(9) et teha tööpakkumine sobiva vaba ametikoha korral tulevikus.

3.2 Värbamisprotsessis töötleme isikuandmeid vastutava töötlejana üldjuhul järgmistel alustel:
(1) õigustatud huvi, nt sobivustestid, protsessi haldamine;
(2) lepingulisel alusel, lepingu ettevalmistamiseks ja täitmiseks;
(3) Meie juriidiliste kohustuse täitmiseks;
(4) nõusoleku alusel.

4. Privaatsusteate kättesaadavus ja muudatused

Siit leiate teavet Privaatsusteates tehtud muudatuste kohta.
4.1 See Privaatsusteade on kättesaadav Meie Veebilehel.
4.2 Palun pange tähele, et võime aeg-ajalt eeskirju muuta. Kehtiv Privaatsusteade on alati avaldatud Meie Veebilehel.
4.3 Muudatused hakkavad kehtima, kui need on avaldatud või muudatuste juures märgitud ajal.

Avaldatud: 20.09.2021
Kehtivad: 20.09.2021
Peamised muudatused: