Biofiilinen design julkisissa tiloissa

Biofiilisen designin tavoite on luoda rakennuksia ja tiloja, jotka mahdollistavat käyttäjilleen harmonisia ja luonnollisesti miellyttäviä kokemuksia edistämällä ihmisten kiintymystä meitä ympäröivään luontoon. Liikunnalla on lukuisia etuja fyysiselle ja henkiselle hyvinvoinnille, ja sillä on myös myönteinen ympäristövaikutus kestävyyden kehittymisen ansiosta.

Biofiilinen design käsittää runsaasti käsitteitä ja menetelmiä, joilla vaalitaan ihmisten ja luonnon välistä suhdetta tuomalla luonnon piirteitä rakennettuun ympäristöön. Lisäksi siinä on useita ohjaavia periaatteita arkkitehdeille ja suunnittelijoille, jotka pyrkivät käyttämään biofiilista designiä työssään. Tämä artikkeli on tarkoitettu johdannoksi aiheeseen kaikille, jotka suunnittelevat biofiilisiä designelementtejä sisältävien julkisten tilojen luomista. On huomioitavia seikkoja ja esimerkkejä, joiden avulla voit pohtia, miten niitä voidaan hyödyntää käytännössä.

Mikä on biofiilinen design?

Ihminen on kehittynyt luonnollisessa ympäristössä – ei ihmisen muokkaamassa ympäristössä – minkä vuoksi meillä on luontainen kiintymys luontoa kohtaan. Monissa tutkimuksissa on selvitetty, miten meidät on ohjelmoitu reagoimaan luonnollisiin ärsykkeisiin ja kuinka luonnolle altistuminen, etenkin toistuva, vaikuttaa myönteisesti terveyteemme ja hyvinvointiimme. Ajatus biofilian taustalla – että ihmisellä on synnynnäinen kiintymys luontoon – ei ole uusi, mutta itse termi esiteltiin ensimmäisen kerran Erich Frommin vuonna 1973 ilmestyneessä kirjassa The anatomy of human destructiveness, ja Edward O. Wilson teki sen tunnetuksi vuonna 1984 ilmestyneessä kirjassaan Biophilia, jossa laajennettiin aihetta ja esiteltiin arkkitehtuurin biofiilisen designin käsite.

Valitettavasti luontoa pidetään usein vain resurssina keinotekoisen maailman rakentamiselle sen sijaan, että se olisi areena, jonka kanssa meidän pitäisi olla sopusointuisessa ja kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa. Nykyaikainen maailma asettaa monia esteitä luontoyhteydellemme. Yksi merkittävimmistä tekijöistä on rakennettu ympäristö, jossa vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa, suojassa ympäröivältä luonnolta. Calabresen ja Kellertin teoksessa The practice of biophilic design (2015) tämä johtaa ”riittämättömään kosketukseen luonnonvalon, ilmanvaihdon, materiaalien, kasvillisuuden, näkymien ja luonnollisten muotojen kanssa”. Biofiilisellä designilla pyritään korjaamaan tämä tasapaino tuomalla luonnon elementtejä ja synergistisiä suhteita ympäristöihin, joissa elämme jokapäiväistä elämäämme – rakennuksiin ja rakennusten ympäröimiin ympäristöihin.

Biofiilisen designin kuusi elementtiä

Edesmennyt Stephen Kellert, biofiilisen designin keskeinen kannattaja, kirjoitti laajasti ihmiskunnan suhteesta luontoon. Teoksessaan Biophilic design: The theory, science, and practice of bringing buildings to life (2008) Kellert esitti seuraavat kuusi biofiilisen designin peruselementtiä:

Biofiilisessa designissa ympäristön ominaisuudet liittyvät rakennetussa ympäristössä esiintyviin luonnon ominaispiirteisiin.

Luonnonmuotojen elementti käsittää rakennusten luonnollisen maailman ilmentymät ja simulaatiot sekä sisä- että ulkopuolella.

Tässä elementissä keskitytään rakennetun ympäristön paranteluun sisällyttämällä siihen luonnosta löytyviä ominaisuuksia.

Valo ja tila, joiden käyttö on biofiilisen designin keskeinen elementti, voidaan sisällyttää tilaan monin tavoin.

Ihmisillä on vahva tunneyhteys paikkoihin, ja paikkasidonnaiset suhteet viittaavat kulttuurin ja ekologian yhdistämiseen.

Tässä osassa kiinnitetään erityistä huomiota luontosuhteemme perustavanlaatuisiin näkökohtiin ja kuinka heijastuvat rakennettuun ympäristöön.

Mitkä ovat biofiilisen designin periaatteet?

Ennen kuin annamme käytännön ohjeita biofiilisen designin käytöstä julkisissa tiloissa ja tarkastelemme esimerkkejä, kuinka muut ovat tehneet niin, tarkastellaan käytännön käsitettä ajatuksen taustalla. Kun ihmiset nähdään biologisina organismeina, biofiilisellä designilla pyritään luomaan rakennuksista ja maisemista nykyaikaiseen rakennettuun ympäristöön luonnollisen terveellinen elinympäristö, joka hyödyttää terveyttä, kuntoa ja hyvinvointia. Kellertin ja Calabresen mukaan tämä voidaan saavuttaa noudattamalla seuraavia viittä perusperiaatetta.

Biofiilinen design:

Miksi biofiilisestä designista on hyötyä?

Biofiilisen designin keskeinen tavoite on luoda ihmisen ja luonnon välinen harmonia rakennettuun ympäristöön. Tämä hyödyttää ihmisiä tarjoamalla elinympäristön, joka luonnollisesti kannustaa terveempään käyttäytymiseen ja tukee heidän fyysistä ja henkistä terveyttään. Se hyödyntää myös ympäristöä luomalla luonnontiloja, joissa on vahva kestävyyssuuntaus, sekä ominaisuuksia ja järjestelmiä, jotka toimivat luonnon periaatteiden mukaisesti.

Tämä voidaan toteuttaa monin eri tavoin, kuten silmää miellyttävillä ja rentouttavilla muodoilla, ergonomisiksi muotoilluilla huonekaluilla ja varusteilla, sääolosuhteiden mukaan aktivoituvilla, toimivilla tai tehostetuilla järjestelmillä ja toiminnoilla sekä paikallisten materiaalien ja kulttuuriperinteiden sisällyttämisellä asuinympäristöön.

Kellert ja Calabrese listaavat biofiilisen designin tärkeimmät edut ihmisten terveydelle:

Fyysiset terveyshyödyt:

Mielenterveyshyödyt:

Positiiviset käyttäytymismuutokset:

Miten biofiilista designia toteutetaan käytännössä?

Edellä kuvatut hyödyt maksimoidaan soveltamalla biofiilisen designin filosofiaa laaja-alaisella ekosysteemiin keskittyvällä lähestymistavalla sen sijaan, että yksittäisiä elementtejä tai strategioita toteutettaisiin hajanaisesti tai tapauskohtaisesti. Kellertin ja Calabresen mukaan biofiilisellä designilla tulisi ”edistää ekologisesti toisiinsa liittyviä suunnitteluratkaisuja useissa eri mittakaavoissa erillisistä sisätiloista, rakennuksesta kokonaisuutena, ympäröivästä maisemasta kaupunki- ja bioalueiden mittakaavaan” Välineiden tai menetelmien suoraviivaisen soveltamisen lisäksi tämä edellyttää ajattelutavan muutosta, johon kuuluu sitoutuminen ”vastuun ottamiseen luonnon hoitamisesta ja kestävyydestä”.

Se, miten biofiilinen design toteutetaan tietyssä rakennushankkeessa, riippuu monista tekijöistä, kuten hankkeen lähtökohdista ja koosta, rakennuksen tai maiseman käyttötarkoituksesta, kustannuksista ja käytettävissä olevasta budjetista sekä muista taloudellisista, logistisista ja lainsäädännöllisistä tekijöistä. Kellert ja Calabrese kuvaavat lähtökohdaksi kolmenlaisia kokemuksia, joita voidaan luoda soveltamalla erilaisia biofiilisiä designstrategioita. Ne tulisi integroida toisiaan kokonaisvaltaisesti vahvistavasti ja tukevasti. Kukin näistä kokemuksista koostuu puolestaan useista ominaisuuksista:

Tällä tarkoitetaan suoraa kosketusta rakennetun ympäristön luonnonpiirteisiin.

Ominaisuudet: valo, ilma, vesi, kasvit, eläimet, sää, luonnonmaisemat ja ekosysteemit, tuli.

Tässä yhteydessä puhutaan kosketuksesta luonnon ilmentymiin, kuviin tai luonnollisiin kuvioihin ja prosesseihin.

Ominaisuudet: luontokuvat, luonnonmateriaalit, luonnonvärit, luonnonvalon ja -ilman simulointi, luonnolliset muodot, luonnon mieleen palauttaminen, informaatiorikkaus, ikä, muutos ja ajan patina, luonnongeometria, biomimiikka

Tila ja paikka liittyvät luonnossa esiintyviin tilallisiin ominaisuuksiin, jotka voivat edistää terveyttä ja hyvinvointia, kun ne tuodaan osaksi rakennettua ympäristöä.

Ominaisuudet: näkymät ja turvapaikat, organisoitu monimutkaisuus, osien integrointi kokonaisuuksiin, siirtymätilat, liikkuvuus ja reittiopastus, kulttuurinen ja ekologinen kiinnittyminen paikkaan

Mitä erityisiä näkökohtia on otettava huomioon biofiilisen designin toteuttamisessa julkisissa tiloissa?

Vaikka biofiilisen designin periaatteet ja elementit ovat yleispäteviä, julkisissa tiloissa on tiettyjä piirteitä, jotka erottavat niiden suunnittelun ja rakentamisen yksityisistä hankkeista. Seuraavassa on joitakin julkisiin tiloihin liittyviä kysymyksiä, jotka kannattaa pitää mielessä:

Esimerkkejä biofiilisestä designista julkisissa tiloissa

Ehkä pidät ajatuksesta käyttää biofiilistä designia omissa projekteissasi, mutta et tiedä, mistä aloittaa? Seuraavassa on muutamia esimerkkejä julkisista tiloista, joita on onnistuneesti parannettu käyttämällä joitakin tässä artikkelissa esitettyjä periaatteita ja elementtejä.

The Jewel: luonnon sisällyttäminen rakennettuun ympäristöön

Biophilic design

Sen jälkeen, kun Singapore otti 60-luvulla käyttöön ”puutarhakaupunki”-mottonsa, sitä on usein pidetty esimerkkinä siitä, miten kasvien sisällyttäminen arkkitehtoniseen suunnitteluun voi parantaa hektistä kaupunkiympäristöä. Yksi kaupungin ikonisimmista esimerkeistä biofiilisestä arkkitehtuurista on Changin lentoaseman The Jewel. Sen metsäkerrokset ympäröivät vaikuttavaa keskeistä vesielementtiä, joka tunnetaan nimellä Rain Vortex ja joka on maailman korkein vesiputous sisätiloissa. The Jewel luotiin lentoaseman kolmen terminaalin yhteyspisteenä omaksi matkakohteekseen, jossa on useita luonnonnähtävyyksiä, jotka viihdyttävät matkustajia matkan aikana.

1 Hotels: täydellinen biofiilinen kokemus

Biophilic design

1 Hotels on erilainen hotelliketju, jolla on lukuisia toimipisteitä eri puolilla Pohjois-Amerikkaa ja pian lisää toimipisteitä Euroopassa ja Australiassa. Hotelleissa painotetaan tarkoituksellisesti biofiilistä designia kestävän kehityksen edistämiseksi ja ainutlaatuisen wellness-kokemuksen luomiseksi vieraille, mikä auttaa heitä tuntemaan olonsa luonnollisesti maadoittuneeksi ja levolliseksi oleskelunsa aikana. Tähän pyritään muun muassa luonnollisilla muodoilla, jotka hämärtävät rakennuksen ja sitä ympäröivän luonnonympäristön välisiä rajoja, kierrätysmateriaaleista valmistetuilla huonekaluilla, vastuullisesti hankituilla elintarvikkeilla ravintolassa ja runsailla kasveilla sekä sisällä että ulkona.

Green Your Laneway: biofiilinen katusuunnittelu

Biophilic design

Green Your Laneway -ohjelma käynnistettiin Melbournessa, Australiassa vuonna 2015, ja sen tarkoitus on kannustaa muuttamaan kaupungin katuja yhteisön omistamien hankkeiden avulla. Pääasiallinen toiminta keskittyi vihannespuutarhojen perustamiseen ja katujen viherryttämiseen ikkunalaatikoiden, köynnösten, ripustettavien korien ja miniatyyrikokoisten sadepuutarhojen avulla, jotta alueen biologinen monimuotoisuus paranisi ja villieläimet saisivat elinympäristöjä. Muita ympäristöhyötyjä olivat muun muassa ilmansaasteiden suodattaminen, sadevesien ohjaaminen ja lämpötilan säätely kuumina aikoina, mikä säästää energiaa ja resursseja. Hanke paransi myös asukkaiden viihtyvyyttä ja kokemusta katujen käytöstä ja muutti kadut yksinkertaisista kulkuväylistä paikoiksi, joissa he voivat viettää mielellään aikaa.

Toivottavasti tämän artikkelin lukeminen on antanut sinulle hyödyllistä taustatietoa biofiilisen designin käyttömahdollisuuksista, ja että esimerkkien näkeminen on innoittanut sinua tutkimaan tapoja sisällyttää se seuraavaan rakennusprojektiisi. Muista, että Thermoryn lämpöpuu on luonnollinen rakennusmateriaali ja ihanteellinen luonnonvara, jolla on monia terveys- ja hyvinvointihyötyjä. Jos haluat oppia lisää tässä lyhyesti kuvatuista kuudesta elementistä, tutustu yksityiskohtaisempaan artikkeliin biofiilisen designin kuudesta elementistä.

Related posts

Tähän postaukseen liittyvät projektit