Thermoryn AS:n yleiset myyntiehdot

1. Soveltamisala

Nämä yleiset myyntiehdot (“ehdot”) koskevat kaikkia sopimuksia, joissa Thermory AS (“myyjä”) myy tuotteitaan (“tuotteet”) kenelle tahansa ostajalle (“ostaja”) riippumatta tavasta, jolla myyntisopimus (“sopimus”) on tehty. Ehdot koskevat myyjän koko tuotevalikoimaa. Tuotteiden ostaminen tai tilauksen tekeminen katsotaan näiden ehtojen täydelliseksi ja varauksettomaksi hyväksymiseksi. Poikkeavia tai täydentäviä ehtoja, mukaan lukien ostajan yleiset sopimusehdot, sovelletaan vain, jos myyjä ja ostaja (“osapuolet” tai erikseen “osapuoli”) kirjallisesti näin sopivat jokaisessa tapauksessa erikseen.

2. Tuotteet

2,1. Tuotteet

Tuotteilla tarkoitetaan a) lämpökäsiteltyjä tai maalattuja puutuotteita, mukaan lukien terassilaudat, ulkoverhoustuotteet ja runkorakenteet, b) saunaan ja muihin sisätiloihin tarkoitettua puutavaraa, erilaisia listoja, ovenkarmeja ja ikkunanpuitteita, c) erilaisia saunoja, kuten infrapunasaunat, höyrysaunat, perinteiset saunat, porealtaat ja saunatarvikkeet, mukaan lukien laudemoduulit, saunaovet, valoritilät, niskatuet ja erikoismuotoillut elementit, ja d) kaikkia muita myyjän toimesta tai sen puolesta ostajille valmistettuja ja myytyjä tuotteita. Tuotteet ovat joko vakiotuotteita (“vakiotuotteet”) tai erityisesti tiettyä ostajaa varten valmistettuja (“tilaustuotteet”). Tilaustuotteita ovat esimerkiksi erikoisvalmisteiset saunat ja erityisellä profiililla varustetut tuotteet.

2,2. Tuotekuvasto

Myyjän valmistamat ja myymät vakiotuotteet on lueteltu myyjän verkkosivustolla, hinnastossa tai tuotekuvastossa (“kuvasto”), joka toimitetaan ostajalle pyynnöstä. Myyjällä on oikeus muuttaa tuotevalikoimaansa milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Vain voimassa oleva tuoteluettelo on pätevä ja luotettava tilausten tekemiseksi.

2,3. Laatu ja toimituksen täydellisyys

Myyjä takaa, että tuotteiden laatu vastaa myyjän laatuvaatimuksia ja että toimituksen sisältö vastaa voimassa olevaa tuote-erittelyä. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuote-erittelyihin sillä edellytyksellä, etteivät muutokset vaikuta tuotteen toiminnallisuuteen.

3. Tilaaminen

3,1. Vakiotuotteet

Ostaja voi tilata vakiotuotteita kirjallisesti joko faksilla tai sähköpostitse. Ostaja ilmoittaa tuotteille halutun toimituspaikan ja -ajan.

3,2. Tilaustuotteet

Tilaustuotteiden osalta ostaja pyytää myyjältä tarjouksen. Myyjän tekemä tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) kalenteripäivää, ellei tarjouksessa toisin ilmoiteta. Tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa, että ostaja tilaa tarjotun tilaustuotteen.

3,3. Tilausvahvistus

Tuotteiden myyntisopimus solmitaan, kun myyjä vahvistaa tilauksen. Myyjän tulee vahvistaa tilaus tai kieltäytyä sen vahvistamisesta seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa. Tilausvahvistuksessa myyjä määrittää tuotteille toimitusehdot. Jos tilausvahvistus sisältää muutoksia tai lisäehtoja tilaukseen tai tarjoukseen, myyntisopimus katsotaan lopullisesti solmituksi, mikäli ostaja ei viiden (5) kalenteripäivän kuluessa tilausvahvistuksen saamisesta ilmoita, ettei se hyväksy myyjän tarjoamia muutettuja tai täydentäviä ehtoja.

4. Hinnat ja maksaminen

4,1. Hinnat

Vakiotuotteiden hinnat perustuvat myyntisopimuksen tekohetkellä voimassa olevaan hinnastoon. Hinnastot ovat markkinakohtaisia ja hinnat voivat vaihdella maittain, alueittain tai asiakastyypeittäin. Myyjä pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Jos ostajalle on aiemmin toimitettu hinnasto, myyjä sitoutuu ilmoittamaan ostajalle hinnanmuutoksista vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen. Tilaustuotteiden hinnat on eritelty myyjän antamassa tarjouksessa. Ellei hinnastossa tai tarjouksessa toisin mainita, hinnat sisältävät pakkauksen, mutta eivät rahtia, kuljetusvakuutusta, arvonlisäveroa, tullimaksuja ja muita tullaukseen liittyviä kustannuksia.

4,2. Maksuehdot

Tuotteet maksetaan joko ennakkomaksuna tai sovitussa määräajassa. Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, tilaustuotteet, joiden hinta ylittää € 10.000 (10.000 euroa), maksetaan kahdessa erässä: 50 % hinnasta ennakkoon ennen tuotteiden valmistuksen aloittamista ja loput ostohinnasta, kun tuotteet ovat valmiit, mutta ennen kuin ne lastataan kuljetusta varten. Maksut suoritetaan pankkisiirrolla myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Pankin maksusta perimät kulut jäävät ostajan maksettaviksi. Maksu katsotaan suoritetuksi, kun se näkyy myyjän pankkitilillä.

4,3. Viivästyneet maksut

Mikäli ostaja ei maksa maksua ajoissa, myyjällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa, jonka suuruus on 0,1 % viivästyneestä maksusta kutakin viivästyspäivää kohti. Jos ostaja ei maksa ennakkomaksua ajoissa ja ylittää eräpäivän yli 7 päivällä, myyjällä on oikeus keskeyttää tai peruuttaa tilaus.

4,4. Yksipuoliset vähennykset

Ostajalla ei ole oikeutta tehdä laskun loppusummasta yksipuolisia vähennyksiä tai kuitata siitä mahdollisia omia saataviaan ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

5. Toimitus

5,1. Toimitusehdot

Ellei hinnastossa, tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa muuta ilmoiteta tai osapuolet erikseen kirjallisesti tai muuten jälkikäteen todennettavassa muodossa toisin sovi, tuotteiden toimitusehto on FCA, Reola tai Loo, Viro tai FCA, Teuva, Suomi (Incoterms 2020).

5,2. Toimitusaika

Tuotteiden vakiotoimitusajat ilmoitetaan hinnastossa tai tarjouksessa. Tilaustuotteiden osalta toimitusaika määritetään myyjän toimittamassa tilausvahvistuksessa. Toimitusaika alkaa siitä päivästä, jolloin myyjä vahvistaa ostajan tilauksen, mutta ei ennen kuin myyjä on vastaanottanut vaaditun ennakkomaksun. Tilaustuotteiden kohdalla toimitusaika ei ala ennen kuin osapuolet ovat ratkaisseet kaikki tuotteiden valmistamiseen tai tilauksen käsittelyyn liittyvät tekniset yksityiskohdat. Mikäli ostajan tuotteen tietoihin tai dokumentaatioon jälkikäteen tekemät muutokset viivästyttävät tuotteen valmistamista, toimitusaikaa pidennetään vastaavasti.

5,3. Toimituspäivä

Jos osapuolet ovat sopineet myyjän järjestämästä toimituksesta, myyjä ilmoittaa tarkan toimitusajan ostajalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

5,4. Toimituksen vastaanoton epäonnistuminen

Ostajan on otettava tuotteet vastaan näiden ehtojen mukaisesti sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Jos ostaja kieltäytyy ottamasta tuotteita vastaan tai myöhästyy tuotteiden vastaanottamisesta, myyjä on oikeutettu sopimussakkoon, jonka suuruus on 0,1 % tuotteiden hinnasta per päivä. Ostajan on myös korvattava kaikki kustannukset ja vahingot, jotka myyjälle koituvat ostajan vuoksi epäonnistuneesta toimituksesta, varastointikulut mukaan lukien.

6. Omistusoikeuden säilyminen

Tuotteiden omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu. Tänä aikana ostaja voi jälleenmyydä tuotteita ainoastaan myyjän edustajana ja vain tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä vilpittömässä mielessä toimivalle ostajalle.

7. Tuotteiden tarkastaminen ja ilmoitukset

7,1. Tarkastaminen

Ostajan tulee tarkastaa tai tarkistuttaa tuotteet välittömästi toimituksen jälkeen. Tarkastuksessa tulee tarkistaa tuotteiden määrä ja laatu ja se, vastaavatko tuotteet niiden mukana tulleita saateasiakirjoja. Ostajan on myös tarkistettava tuotteet mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta, pakkausvauriot mukaan lukien.

7,2. Ilmoitus vaatimustenvastaisuudesta

Mikäli toimitetut tuotteet eivät nimikkeistöltään, määrältään tai laadultaan vastaa tilausvahvistusta, tai tuotteet tai niiden pakkaus on vaurioitunut, ostajan tulee ilmoittaa asiasta myyjälle välittömästi, mutta viimeistään seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun tuotteiden vaatimustenvastaisuus havaittiin tai se olisi pitänyt havaita. Ostajan tulee kuvailla vaatimustenvastaisuus ja, jos mahdollista, esittää valokuvia tai muita todisteita.

7,3. Tarkastamis- ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamukset

Mikäli ostaja ei tarkasta tuotteita ajoissa ja tuotteiden vaatimustenvastaisuus olisi ollut huomattavissa kohtuullisella tarkastuksella, tai jos ostaja ei ilmoita myyjälle vaatimustenvastaisuudesta vaaditussa ajassa, ostaja menettää oikeuden vedota tuotteiden määrässä tai laadussa oleviin ongelmiin.

8. Valitusten käsitteleminen

8,1. Ostajan tekemät valitukset

Kaikki ostajan tekemät tuotteiden laatua koskevat valitukset ratkaistaan myyjän vakiomenettelyn mukaisesti, joka on kuvattu asiakirjassa: Thermory AS:n takuuehdot ja valitusmenettely. Lisätietoja saa myyjältä.

8,2. Jälkiostajien tekemät valitukset

Kaikki tuotteita koskevat valitukset, jotka ostaja saa tahoilta, joille ostaja on jälleenmyynyt tuotteita, käsitellään ja ratkaistaan ostajan toimesta. Jos valitus koskee valmistusvirhettä, josta myyjä on vastuussa, ostajan on ilmoitettava myyjälle valituksesta seitsemän (7) kalenteripäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Tällaiset valitukset ratkaistaan osapuolten tekemällä erillissopimuksella myyjän valituksia koskevan vakiomenettelyn mukaisesti. Myyjä ei korvaa ostajalle tai jälkiostajalle koituneita lisäkustannuksia (kuljetuskustannukset mukaan lukien), elleivät osapuolet ole toisin sopineet ennen tällaisten kulujen syntymistä.

9. Takuu

Myyjä antaa tuotteille takuun tavanomaisten takuuehtojensa mukaisesti. Ehdot voivat vaihdella tuotetyypistä riippuen. Lisätietoja saa myyjältä.

10. Salassapito

Osapuolet eivät saa paljastaa toiselta osapuolelta tuotteiden myynnin ja toimituksen yhteydessä haltuunsa saamia tietoja ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, ellei laista tai viranomaisten määräyksestä muuta johdu, tai ellei vastaanottava osapuoli pysty todistamaan, että tieto oli jo valmiiksi sen hallussa. Erityisesti salassapidettäviä ovat yksittäisiä tilauksia koskevat tuotetiedot, hinnat ja muut ehdot. Tietojen luovuttamista osapuolen toimesta sen tilintarkastajille, ammattimaisille neuvontantajille tai pankin edustajille ei katsota salassapitovelvollisuuden rikkomiseksi.

11. Teollis- ja tekijänoikeudet ja tuotetiedot

11,1. Myyjän teollis- ja tekijänoikeudet

Myyjän immateriaaliomaisuus, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, kauppanimet, liikesalaisuudet, tietotaito, tekniset asiakirjat, tuote- ja tuotantoerittelyt ja muut valmistustiedot, sekä tuotteisiin ja edellä mainittuihin liittyvät oikeudet ja lisenssit, ovat myyjän yksinomaista omaisuutta.

11,2. Luovan työn tulokset

Elleivät osapuolet nimenomaisesti ja tapauskohtaisesti toisin sovi, kaikki piirustukset, projektit, arkkitehtoniset suunnitelmat ja muut luovan työn tulokset, asiakirjat, tiedot ja tallenteet, jotka myyjä on luonut ostajalle tai ostajan pyynnöstä (“tulokset”), ovat myyjän yksinomaista omaisuutta, jota myyjällä on oikeus käyttää liiketoiminta-, tuotanto- ja markkinointitarkoituksiinsa.

11,3. Valokuvat ja muut tallenteet

Myyjällä on oikeus ottaa tuotteista valokuvia tai muita tallenteita asennusta ennen tai asennuksen aikana tai sen jälkeen, tai pyytää ostajaa toimittamaan valokuvia tai muita tallenteita. Myyjällä on oikeus hyödyntää tällaisia valokuvia ja muita tallenteita markkinoinnissaan.

11,4. Tuotetietojen käyttö

Ostaja ei saa julkisesti käyttää myyjän toimittamia valokuvia, suunnitelmia, ohjekirjoja tai muita tuotetietoja ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa, ellei se ole kohtuudella tarpeen tuotteiden valtuutettua jälleenmyyntiä ajatellen.

11,5. Mainosmateriaalit

Materiaaleja, jotka ostaja on saanut myyjältä mainostarkoitukseen, saa käyttää ainoastaan myyjän tuotteiden myynninedistämiseen.

12. Ylivoimainen este (Force majeure)

12,1.

Osapuoli ei ole vastuussa sopimuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamatta jättämistä osittain tai kokonaan, mikäli laiminlyönti johtuu olosuhteista, jotka eivät ole osapuolen hallinnassa ja joihin osapuoli ei pystynyt vaikuttamaan tai kyennyt niitä välttämään (mukaan lukien tulvat, tulipalot, maanjäristykset ja muut luonnonkatastrofit, sota, terrori-iskut tai lakot), ja joiden vuoksi sopimuksen noudattaminen osittain tai kokonaan on mahdotonta. Sopimusta sovellettaessa osapuolen työntekijöiden lakkoa tai sen alihankkijoiden tai liikekumppaneiden velvoitteiden noudattamatta jättämistä ei katsota ylivoimaiseksi esteeksi.

12,2.

Osapuolen, jonka velvoitteiden täyttämiseen ylivoimainen este vaikuttaa, on välittömästi ilmoitettava esteen ilmenemisestä toiselle osapuolelle. Ylivoimainen este ei vapauta osapuolta velvollisuudesta ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisestä toiselle osapuolelle koituvien vahinkojen estämiseksi ja/tai minimoimiseksi.

13. Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava laki

13,1. Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava laki

Osapuolet pyrkivät kaikin keinoin ratkaisemaan tähän sopimukseen liittyvät tai siitä aiheutuneet erimielisyydet neuvotteluteitse. Jos neuvotteluratkaisuun ei päästä, sopimukseen liittyvät tai siitä aiheutuneet erimielisyydet, kiistat tai vaateet koskien esimerkiksi sopimuksen rikkomista, irtisanomista tai pätemättömyyttä, ratkaistaan Viron tasavallan lakien mukaisesti. Ensimmäisenä oikeusasteena toimii Tarton käräjäoikeuden Tarton oikeustalo.

14. Sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Viron lakien mukaisesti. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG 1980) ei sovelleta.

15. Yleiset sopimusehdot

15,1.

The Parties may not transfer their rights or obligations arising from the Contract to any third party without the prior written approval of the other Party.

15,2.

Sopimuksen nojalla toiselle osapuolelle annettavat tai tehtävät ilmoitukset, anomukset tai muut tiedonannot tulee tehdä kirjallisesti tai muodossa, joka on kirjallisesti jäljennettävissä (kuten faksilla tai sähköpostitse). Ilmoitus, anomus tai muu tiedonanto katsotaan annetuksi tai toimitetuksi, kun kuriiri on sen toimittanut ja toinen osapuoli toimituksen allekirjoituksellaan vahvistanut, tai kun se on lähetetty osapuolelle kirjattuna kirjeenä tai faksilla tai sähköpostilla.

15,3.

Jos ostaja on kuluttaja, nämä ehdot eivät rajoita lain säännösten soveltamista, joista ei voida sopimuksin poiketa.

15,4.

Mikäli jokin tämän sopimuksen säädöksistä on kokonaan tai osittain pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, pysyvät muut ehdot normaalisti voimassa. Osapuolet korvaavat pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman säädöksen täytäntöönpanokelvollisella säädöksellä, joka lähinnä vastaa pätemättömän säädöksen taloudellista tarkoitusta.

15,5.

Ehtojen tämä versio tulee voimaan 1.1.2020.