Thermoryn tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Thermory AS (jäljempänä Thermory/me) käsittelee henkilötietoja. Tietosuojakäytäntö koostuu seuraavista aiheista:

 1. Määritelmät
 2. Yleistä tietoa ja yhteystiedot
 3. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
 4. Käsittelyn tarkoitus, perusteet ja käsittelyyn liittyvät toimet
 5. Muut rekisteröidyt
 6. Henkilötietojen sisältö ja kerääminen
 7. Henkilötietojen siirtäminen ja käsittely
 8. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien käyttäminen
 9. Henkilötietojen säilytys ja käsittelyn turvallisuus
 10. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

1. Määritelmät

Määritelmissä kerrotaan, mitä tietosuojakäytännössä usein käytetyillä termeillä tarkoitetaan.

1.1 Rekisteröity/sinä tarkoittaa luonnollista henkilöä, josta meillä on tietoja tai tietoja, joita voidaan käyttää luonnollisen henkilön tunnistamiseen.

1.2 Käyttäjä tarkoittaa henkilöä, joka on luonut tilin verkkokauppaamme.

1.3 Asiakas tarkoittaa ketä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on ostanuttai ilmaissut halunsa ostaa tuotteitamme ja/tai palveluitamme.

1.4 Kävijä tarkoittaa verkkosivustolla vierailevaa henkilöä.

1.5 Eväste tarkoittaa verkkosivustolla kävijän laitteelle hänen valintojensa perusteella tallennettua datatiedostoa.

1.6 Sopimus tarkoittaa tuotteiden myyntisopimusta tai muuta meidän ja asiakkaan välistä sopimusta, mukaan lukien vakioehdot ja muut sovellettavat menettelyt ja käytännöt.

1.7 Tietosuojakäytäntö tarkoittaa tätä tekstiä, jossa määritetään periaatteet, joita Thermory käyttää henkilötietojen käsittelyssä.

1.8 Tuote tarkoittaa Thermoryn tarjoamaa palvelua tai tuotetta.

1.9 Verkkosivusto tarkoittaa ennen kaikkea Thermoryn verkkosivustoa osoitteessa https://thermory.com/fi/ sekä verkkokauppaamme ja sosiaalisen median sivujamme.

Ellei toisin mainita, henkilötietoihin liittyviä termejä käytetään tässä tietosuojakäytännössä Yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) tarkoittamassa merkityksessä.

 

2. Yleistä tietoa ja yhteystiedot

Yleisissä tiedoissa kerrotaan kuka toimii henkilötietojesi rekisterinpitäjänä, miten meihin saa yhteyden ja mihin tilanteisiin tietosuojakäytäntöä sovelletaan.

2.1 Meistä. Thermory AS (yritystunnus 10278819, osoite Lõõtsa 1a, 11415 Tallinna, Viro) on lämpökäsitellyn puun tuotantoa ja myyntiä harjoittava yritys. Henkilötietojesi kohdalla Thermory toimii rekisterinpitäjänä.

2.2 Yhteystiedot. Henkilötietoihin liittyvissä asioissa voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella [email protected].

2.3 Tietosuojakäytännöstä. Tietosuojakäytäntö on olennainen osa meidän ja asiakkaan välillä solmittua sopimusta.

2.4 Tietosuojakäytäntöä sovelletaan rekisteröityihin. Tietosuojakäytännössä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat kaikkia työntekijöitämme sekä keskeisiä yhteistyökumppaneitamme, joilla on pääsy hallussamme oleviin henkilötietoihin.

2.5 Meillä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille verkkosivustolla tai muulla tavoin.

Huomaa, että verkkosivustolla tai sosiaalisen median sivuillamme olevien linkkien kautta avautuva sisältö kuuluu kokonaisuudessaan sisällöstä vastaavan palveluntarjoajan tietosuojaehtojen piiriin. Sosiaalisen median kanavissa tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan lisäksi kyseisten alustojen tietosuojaehtoja.

 

3. Tietojen käsittelyn periaatteet

Tässä kohdassa esitellään keskeiset periaatteet, joiden nojalla henkilötietojen käsittely tapahtuu.

3.1 Tavoitteenamme on käsitellä henkilötietoja vastuullisesti niin, että pystymme osoittamaan käsittelyn olevan määriteltyjen tarkoitusten ja sovellettavien säännösten mukaista.

3.2 Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessimme, ohjeemme ja toimemme perustuvat seuraaville periaatteille: lainmukaisuus, oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys, tarkoituksenmukaisuus, minimointi, tarkkuus, tallennettujen tietojen rajallisuus, eheys, luottamuksellisuus ja tietosuoja sisäänrakennettuna ja oletusarvoisesti.

 

4. Käsittelyn tarkoitus, perusteet ja käsittelyyn liittyvät toimet

Tästä kohdasta löydät tietoa siitä, mihin tarkoitukseen ja millä perusteilla henkilötietojasi käsitellään.

4.1 Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme laadukkaita lämpökäsiteltyjä tuotteita ja miellyttävää asiakaspalvelua.
Henkilötietojen käsittely tapahtuu seuraavilla perusteilla:

4.2 Suostumus. Suostumuksen perusteella tapahtuva henkilötietojen käsittely tapahtuu täsmälleen niissä rajoissa, siinä laajuudessa ja siihen tarkoitukseen, mihin rekisteröity on antanut suostumuksensa. Rekisteröidyn meille antaman suostumuksen tulee olla vapaaehtoisesti annettu, täsmällinen, tietoon perustuva ja yksiselitteinen esimerkiksi rastittamalla ruutu verkkokaupassa tai verkkosivustolla. Esimerkiksi markkinointiviestien lähettäminen perustuu suostumukseen. Suostumus voidaan ilmaista myös jollakin selkeällä teolla esimerkiksi niin, että rekisteröity päättää lähettää meille tiedustelun verkkosivustollamme olevan tiedustelulomakkeen kautta tai varaa ajan konsultaatioon, jolloin käytämme henkilötietoja asiakkaalle vastaamiseen ja tuotteiden tarjoamiseen.

4.3 Sopimuksen solmiminen ja täytäntöönpano. Sopimuksia solmittaessa ja niitä täytäntöön pantaessa voimme käsitellä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. ennen sopimuksen solmimista tehdyt toimenpiteet, joita sopimuksen solmiminen edellyttää tai joita rekisteröity pyytää,
 2. asiakkaan tunnistaminen siinä määrin kuin sopimuksen solmiminen ja täytäntöön paneminen edellyttää,
 3. tuotteidemme ja palvelujemme tarjoamiseen liittyvien velvoitteiden täyttäminen esimerkiksi tuotetietojen ja tuotteiden toimittamiseen tarvittavien tietojen osalta,
 4. asiakkaan kanssa tapahtuva viestintä, mukaan lukien sopimukseen ja tuotteisiin liittyvät tiedot ja muistutukset.

4.4 Lakisääteinen velvollisuus. Käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi lain määrittämässä tarkoituksessa ja laajuudessa.

4.5 Oikeutettu etu. Oikeutettu etu tarkoittaa liiketoiminnan hoitamiseen tai johtamiseen liittyvää intressiä, jonka avulla Thermory voi tarjota mahdollisimman hyviä tuotteita ja palveluita. Oikeutetun edun käyttäminen edellyttää, että asiakkaan intressit on ensin arvioitu. Henkilötietoja voidaan oikeutetun edun perusteella käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 1. asiakastietokannan hallinta ja analysointi sekä markkinointitoimet tuotteiden saatavuuden, valikoiman ja laadun parantamiseksi esimerkiksi CRM-ratkaisuilla ja parhaiden, kohdennettujen tarjousten tekemiseksi rekisteröityjen omalla suostumuksella,
 2. paremman käyttökokemuksen, laadukkaampien palvelujen ja eri kanavien toiminnan varmistaminen; voimme analysoida tunnisteita ja henkilötietoja, jotka on kerätty verkkosivustomme, sosiaalisen median sivujemme, verkkokauppamme, muiden myyntikanaviemme tai tuotteidemme käytön yhteydessä, ja voimme kerätä tilastoja vierailijoista, käyttäjistä ja asiakkaista,
 3. kampanjoiden järjestäminen esimerkiksi yksilöityinä ja kohdennettuina kampanjoina, joiden säännöt määritellään erikseen,
 4. markkinointitarjousten lähettäminen asiakkaille tai mahdollisille asiakkaille, jotka ovat aiemmin ostaneet vastaavan tuotteen. Tällaisissa tapauksissa intressit arvioidaan aina molemminpuolisesti ja vastaanottaja voi helposti lopettaa tarjousten vastaanottamisen,
 5. asiakas- ja muiden tyytyväisyyskyselyjen tekeminen sekä tehtyjen markkinointitoimien tehokkuuden mittaaminen,
 6. tallenteiden tekeminen; voimme tallentaa sekä tiloissamme että viestintäkanaviemme (sähköposti, puhelin jne.) kautta vastaanotettuja viestejä ja tilauksia sekä esimerkiksi lankapuhelinnumeroihin soittamamme puhelut. Tallenteita voidaan tarvittaessa käyttää tilausten ja muiden toimintojen todentamiseen,
 7. verkko-, tieto- ja kyberturvallisuustoimet liittyen esimerkiksi piratismin torjuntaan, verkkosivuston turvallisuuden varmistamiseen sekä varmuuskopioiden tekemiseen ja tallentamiseen,
 8. hallinnolliset tarkoitukset koskien erityisesti taloushallintoa ja konsernin sisäistä hallintoa (mutta myös tilintarkastuksia ja muita valvontatoimia) varten yhtiön sisällä luovutettuja henkilötietoja, asiakkaiden tai työntekijöiden henkilötiedot mukaan lukien,
 9. oikeudellisten vaateiden perusteleminen, esittäminen tai puolustaminen esimerkiksi silloin, kun saatavia siirretään perintäpalvelujen tarjoajalle tai luottokelpoisuutta arvioivalta laitokselta pyydetään tietoja,
 10. oman, työntekijöidemme ja asiakkaidemme terveyden ja omaisuuden suojaaminen esimerkiksi valvomalla toimitilojemme turvallisuutta ääntä tallentavien kameroiden avulla.

4.6 Uusi tarkoitus. Jos henkilötietoja halutaan käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon tiedot on alun perin kerätty, tai käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, käsittelyn luvallisuus arvioidaan huolellisesti. Arvioidessamme sitä, onko tällainen uusi tarkoitus yhteensopiva tarkoituksen kanssa, johon tiedot alun perin kerättiin, otamme huomioon muun muassa seuraavat:

 1. mikä tahansa yhteys alkuperäisen, henkilötietojen keräämisessä käytetyn tarkoituksen sekä aiotun jatkokäsittelyn tarkoituksen välillä,
 2. olosuhteet, joissa henkilötietojen kerääminen tapahtuu, erityisesti rekisteröidyn ja meidän välisen suhteen osalta,
 3. henkilötietojen luonne, erityisesti se, kuuluvatko käsitellyt tiedot mihinkään erityiseen tietoryhmään tai koskevatko ne rikoksia tai niistä langetettuja tuomioita,
 4. aiotun jatkokäsittelyn mahdolliset seuraukset rekisteröidyille,
 5. asianmukaiset suojatoimet, esimerkiksi salaus tai salanimien käyttäminen.

5. Muut rekisteröidyt

Tästä kohdasta löydät tarkempaa tietoa yhteistyökumppaneidemme, oikeushenkilöasiakkaidemme edustajien sekä työnhakijoiden tietojen käsittelystä.

5.1 Yhteistyökumppaneidemme, oikeushenkilöasiakkaidemme edustajien ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittely tapahtuu tietosuojasäännöksiä noudattaen. Tässä tietosuojakäytännössä määritetyt oikeudet koskevat myös heitä.

5.2 Käsittelyn tarkoitukset ja perusteet sekä tiedot kerätyistä henkilötiedoista ovat voimassa siinä määrin kuin se on henkilöiden erityissuhteen perusteella tarkoituksenmukaista.

5.3 Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelystä on kerrottu tarkemmin täällä: [LINKKI tai kuvaus paikasta, josta tiedot löytyvät]

 

6. Henkilötietojen sisältö ja kerääminen

Tässä kohdassa kerromme, kenen henkilötietoja ja mitä henkilötietoja me keräämme, ja miten tietojen kerääminen tapahtuu.

6.1 Keräämme seuraavanlaisia henkilötietoja:

 1. rekisteröidyn meille luovuttamat henkilötiedot (esim. tuotteiden tilaamista varten annetut tiedot: nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, tuotetiedot),
 2. henkilötiedot, jotka rekisteröity luovuttaa tavanomaisen (esim. tuotteita koskevan) viestinnän yhteydessä,
 3. tuotteiden tai palveluiden (esim. Thermoryn verkkokaupan) käyttämisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot,
 4. verkkosivustolla vierailun tai sen käyttämisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot,
 5. verkkosivuston käyttämiseen sekä esimerkiksi asiakkaan tiliin tai tehtyihin ostoksiin liittyvät luovutetut tai kerätyt tiedot,
 6. kolmansilta osapuolilta saadut henkilötiedot,
 7. tuottamamme ja yhdistelemämme henkilötiedot (esim. asiakassuhteeseen liittyvä kirjeenvaihto, tilaushistoria).

6.2 Thermoryn tietojenkäsittely koskee yleensä seuraavia sidosryhmiä: asiakkaat (luonnolliset henkilöt), asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden edustajina toimivat luonnolliset henkilöt, työntekijämme, (mahdolliset) asiakkaat sekä verkkosivuston kävijät ja käyttäjät.

6.3 Tiedot, joita erityisesti keräämme/saatamme kerätä tuotteidemme tai verkkosivustomme käytön yhteydessä ovat rekisteröidyn nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero), syntymäaika, osoite/paikka, toimipaikka, asiakkaan/rekisteröidyn toiminta-alue, edustaja(t), yhteyshenkilöt, pankkitilin numero, maksu-/laskutiedot, tiedot järjestelmiemme (verkkosivusto, verkkokauppa) käytöstä, tiedot kiinnostavista tuotteista ja niiden käytöstä, sopimukseen liittyvät tiedot sekä muut tuotteiden ja muiden toimiemme tarjoamista/käyttöä koskevat tiedot.

6.4 Thermory ei tietoisesti kerää lasten tietoja.

 

7. Henkilötietojen siirtäminen ja luvallinen käsittely

Tästä kohdasta löydät tietoa henkilötietojen siirtämisestä ja luvallisesta käsittelystä.

7.1 Teemme yhteistyötä henkilöiden kanssa, joille voimme siirtää rekisteröidyistä tietoja, myös henkilötietoja, yhteistyöhön liittyen ja sitä varten. Henkilötietojen siirtäminen yhteistyökumppaneillemme ja muille kolmansille osapuolille tapahtuu sovellettavien tietosuojavaatimusten mukaisesti.

7.2 Tällaisia kolmansia osapuolia voivat olla henkilöt, jotka työskentelevät saman konsernin sisällä, tuotteidemme jakelijat, logistiikkayritykset, toimittajat, factoring-palvelujen tarjoajat, mainos- ja markkinointikumppanit, maksupalvelujen tarjoajat, asiakastyytyväisyystutkimusyritykset, perintäpalvelujen tarjoajat, neuvonantajat, luottorekisterit sekä ICT-kumppanit eli erilaisten teknisten palvelujen tarjoajat edellyttäen, että

 1. käsittelyn tarkoitus ja itse käsittely ovat lain mukaisia,
 2. henkilötietojen käsittely tapahtuu rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti ja voimassa olevan sopimuksen perusteella.

7.3 Voimme myös siirtää henkilötietojasi kolmansille osapuolille silloin, kun se tapahtuu suostumuksellasi, meillä on siihen lakisääteinen velvollisuus tai poikkeustapauksissa silloin, kun siirtäminen on välttämätöntä omien elintärkeiden etujesi suojaamiseksi.

7.4 Emme yleensä siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle, se tehdään tietoturvamääräysten mukaisesti noudattaen esimerkiksi Euroopan komission päätöstä kohdemaan tietosuojan riittävästä tasosta tai, jos tällaista päätöstä ei ole, asianmukaisia suojatoimia käyttäen (esim. sitovat konsernin sisäiset säännöt, tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet).

 

8. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien käyttäminen

Henkilötiedot ovat jokaisen omaa omaisuutta. Tästä kohdasta löydät tietoa henkilötietoja koskevista oikeuksistasi sekä tietojen suojaamisesta.

8.1 Suostumusta koskevat oikeudet:

 1. rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus ilmoittaa, että hän aikoo perua suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, suostumuksen peruminen ei vaikuta aiemman tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen.
 2. Suostumuksen peruminen tapahtuu esimerkiksi lopettamalla viestiemme tilaaminen sähköpostin alaosassa olevasta linkistä tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteella [email protected].

8.2 Henkilötietojen käsittelyä koskien rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet edellyttäen, että tietosuoja-asetuksessa määrätyt edellytykset täyttyvät:

 1. oikeus saada tietoa eli rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja hänestä on kerätty,
 2. oikeus tutustua tietoihin sisältäen muun muassa rekisteröidyn oikeuden saada kopio käsitellyistä henkilötiedoista,
 3. oikeus virheellisten henkilötietojen oikaisemiseen, mikä voi tapahtua ottamalla meihin yhteyttä yllä olevien yhteystietojen avulla tai mahdollisesti korjaamalla tietoja oman tilin kautta,
 4. oikeus tietojen poistamiseen, mikä tarkoittaa, että rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi esimerkiksi silloin, kun tietojen käsittely perustuu yksinomaan suostumukselle,
 5. oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen, joka voi syntyä esimerkiksi silloin, kun henkilötietojen käsittely ei ole lain mukaan sallittua, tai väliaikaisesti rekisteröidyn kiistettyä henkilötietojensa oikeellisuuden,
 6. oikeus tietojen siirtämiseen, jonka mukaan rekisteröidyllä on tietyissä olosuhteissa oikeus saada tietonsa koneellisesti luettavassa muodossa tai vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle koneellisesti luettavassa muodossa,
 7. automaattiseen käsittelyyn ja profilointiin liittyvät oikeudet, jotka tarkoittavat, että rekisteröidyllä on erityistilanteeseensa johtuvista syistä oikeus vastustaa henkilötietojensa automaattista/profiloivaa käsittelyä ja vaatia, että tietojen käsittelyyn osallistuu ihminen. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia selvitys automaattisten päätösten logiikasta. Automaattinen käsittely/profilointi voi perustua osittain myös julkisista lähteistä kerättyihin tietoihin. Emme käytä automaattista käsittelyä tai profilointia, joka merkittävästi vaikuttaa rekisteröityyn tai hänen oikeuksiinsa,
 8. oikeus valvontaviranomaisen arvioon siitä, onko rekisteröidyn henkilötietojen käsittely lain mukaista,
 9. oikeus vahingonkorvaukseen, jos henkilötietojen käsittelystä on aiheutunut rekisteröidylle vahinkoa.

8.3 Oikeuksien käyttö. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset, pyynnöt tai valitukset voi esittää ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 2 annettuja yhteystietoja käyttäen.

8.4 Valituksen tekeminen:

 1. rekisteröidyllä on oikeus tehdä valituksensa meille, tietosuojavaltuutetulle tai tuomioistuimelle,
 2. tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta osoitteesta
 3. https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

 

9. Henkilötietojen säilytys ja käsittelyn turvallisuus

Tässä kohdassa kerrotaan, miten henkilötietosi on suojattu ja miten kauan tietoja säilytetään.

9.1 Säilytys. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten. Yleensä tämä tarkoittaa sopimuksen voimassaoloaikaa ja sen jälkeen kolmea vuotta mahdollisten vaateiden varalta. Henkilötiedot, joiden säilytysaika on umpeutunut, tuhotaan tai anonymisoidaan. Henkilötietojen säilytys tapahtuu käyttötarkoituksen, vaateiden esittämistä koskevien vanhentumisaikojen sekä laissa säädettyjen säilytysaikojen puitteissa.

9.2 Turvallisuus. Olemme laatineet ohjeita ja menettelytapoja henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä käyttäen. Turvallisuus ja luottamuksellisuus on varmistettu muun muassa seuraavien toimien avulla:

 1. henkilötietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne työntekijät, joiden työtehtävät sitä vaativat, ja joille on myönnetty lupa ja oikeudet tietojen katseluun,
 2. henkilötietojen käsittelijä voi käsitellä hänelle siirrettyjä henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksessa sovittujen palvelujen tarjoamiseksi,
 3. käytämme ohjelmistoratkaisuja, jotka auttavat varmistamaan markkinakäytäntöjen mukaisen turvallisuustason.

9.3 Jos henkilötietojen tietoturvallisuutta loukataan, pyrimme parhaamme mukaan lievittämään loukkauksen seurauksia ja pienentämään asiaan liittyviä tulevia riskejä.

 

10. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Tässä kohdassa esittelemme käyttämämme evästeet ja muut tekniikat sekä kerromme, mistä niistä saa tarkempaa tietoa.

10.1 Voimme kerätä tietoa asiakkaistamme sekä verkkosivuston ja muiden verkkopalveluiden (esim. verkkokaupan) kävijöistä ja käyttäjistä evästeillä (pienillä tekstitiedostoilla, jotka käyttäjän selain tallentaa käyttäjän tietokoneen tai muun laitteen kiintolevylle) tai muilla vastaavilla tekniikoilla, ja käsitellä tällaisia tietoja (esim. IP-osoite sekä laite- ja sijaintitiedot).

10.2 Kerätyillä tiedoilla tuemme tuotteidemme ja palveluidemme käyttöä rekisteröidyn haluamalla tavalla, varmistamme tuotteidemme ja palveluidemme laadukkuuden, kerromme kävijälle, käyttäjälle tai asiakkaalle sisällöstä ja annamme suosituksia, kohdennamme mainontaa, tehostamme markkinointia, helpotamme sisäänkirjautumista ja suojaamme tietoja. Kerättyjä tietoja käytetään lisäksi rekisteröityjen laskemiseen sekä heidän käyttötottumustensa seuraamiseen.

10.3 Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet poistetaan automaattisesti vierailun jälkeen, kun taas pysyvät evästeet säilyvät laitteella seuraavaa vierailua varten.

10.4 Verkkosivustollamme saatetaan käyttää kolmansien osapuolten evästeitä, jotka tallentuvat näiden rekisterinpitäjinä toimivien palvelutarjoajien käyttöön.

10.5 Käytämme seuraavia evästetyyppejä:

10.5.1 Välttämättömät evästeet ovat olennaisia sivuston selaamisen ja sen toimintojen käyttämisen kannalta. Ne mahdollistavat kirjautumisen sivustolle ja ostoskoritoimintojen käyttämisen, erottavat botit ihmisistä ja varmistavat, että sivusto toimii turvallisesti. Ilman niitä sivusto ei toimi oikein, eivätkä kaikki palvelut ole tarjolla. Välttämättömät evästeet ovat sivuston toiminnan ja Themory-tuotteiden tarjoamisen kannalta pakollisia, ja ovat siksi oletuksena päällä.

10.5.2 Mieltymysevästeet tallentavat rekisteröidyn valinnat (esim. fontin koko ja muut verkkosivuston ulkonäköön liittyvät asetukset) ja määritteet (esim. käyttäjänimi, kieli tai käyttömaa), jolloin käyttökokemuksesta tulee yksilöllisempi ja helpompi. Mieltymysevästeet eivät ole välttämättömiä evästeitä, mutta niillä varmistetaan, että verkkosivusto näkyy ja toimii käyttäjän haluamalla tavalla. Tallennettu tieto riippuu evästeestä. Yleensä keräämme laitteesta teknisiä tietoja ja tallennamme rekisteröidyn tekemät valinnat (esim. fontin koko, muut sivuston muokattavat ominaisuudet) ja kävijäkohtaiset tiedot (esim. käyttäjänimi, kieli, käyttömaa).

10.5.3 Tilastoevästeillä kerätään tietoa siitä, miten rekisteröidyt käyttävät verkkosivustoa, esimerkiksi millä alasivuilla käydään useimmin ja mitä virheilmoituksia käyttäjät saavat. Nämä evästeet eivät yleensä kerää tietoja, joista henkilön tunnistaminen on mahdollista. Niiden tarkoituksena on parantaa verkkosivuston toimintaa sekä tuotetarjontaa.

10.5.4 Markkinointievästeillä optimoidaan ja/tai kohdennetaan markkinointitoimia ja mainosviestejä. Evästeet saattavat olla kolmansien osapuolten asettamia.

10.6 Evästeiden hyväksyminen tapahtuu joko verkkosivustolla tai vierailijan omassa selaimessa. Niiden käyttö vaatii yleensä käyttäjän suostumuksen. Suurin osa selaimista sallii evästeet. Ilman evästeitä kaikki sivuston ominaisuudet eivät välttämättä toimi. Käyttäjä voi hyväksyä tai hylätä evästeet ja muut vastaavat tekniikat oman selaimensa asetuksista tai verkkosivuston evästevalintojen kautta. Hyväksyminen tai hylkääminen tapahtuu evästetyypeittäin (lukuun ottamatta välttämättömiä evästeitä, jotka ovat oletuksena päällä).

10.7 Lisätietoa eri evästeistä ja muista vastaavista tekniikoista löytyy verkkosivustomme Evästeet-osiosta.

Tietosuojakäytännön viimeisimmät muutokset ja voimaantulo:
Julkaisu Voimaantulo Keskeiset muutokset
30.03.2021 30.03.2021